vimeo facebook
O projekcie

 

Zakończyliśmy realizację Kulturalnych Edukatorów!

3 lata pracy w programie Bardzo Młoda Kultura na rzecz współpracy międzysektorowej to dziesiątki inspirujących edukatorów kulturowych spotkanych w regionie, mnóstwo partnerskich wydarzeń zorganizowanych dla dzieci i młodzieży, całe spektrum warsztatów i tysiące przejechanych kilometrów. Jeszcze więcej doświadczeń, wniosków, inspiracji...

Dziękujęmy naszym współpracownikom, partnerom i WAM Kulturalnym Edukatorom za ten czas.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi KONKLUZJAMI.

Pamiętajcie o MIK, my pamiętamy o Was, do zobaczenia w terenie!

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powoli kończą się działania realizowane w ramach Kulturalnych Edukatorów.

To też zapraszamy 18 października 2018 r. na konferencję, na której podzielimy się z Wami naszymi wnioskami i doświadczeniami po pierwszych 3 latach bycia operatorem Bardzo Młodej Kultury i naszymi wizjami, pomysłami i wątpliwościami dotyczącymi przyszłości.

Przyjdźcie z nami świętować, rozmawiać i planować nowe!

Więcej w zakładce II Zjazd Kulturalnych Edukatorów

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mazowiecki Instytut Kultury jest operatorem regionalnym w województwie mazowieckim w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.

Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury – tak nazywa się nasza mazowiecka edycja programu Bardzo Młoda Kultura. Ten trzyletni program ma na celu wzmacnianie środowiska animacji i edukacji oraz łączenie sektorów kultury i oświaty.

Osią programu jest edukacja kulturowa – czyli przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze. Edukacja kulturowa jest szersza niż edukacja kulturalna czy artystyczna, bo nie odnosi się tylko do sfery sztuk pięknych, ale całości życia społecznego. Edukacja kulturowa to działania, które prowadzą do uczynienia każdego człowieka pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, w tym przede wszystkim te zwiększające zdolność do samorealizacji, do swobodnego wyrażania siebie i konstruowania swojej tożsamości, do komunikowania się z innymi, tworzenia i korzystania z dóbr kultury.

Uczestnikami projektu Kulturalni Edukatorzy są głównie: nauczyciele, animatorzy kultury, artyści, aktywiści. To oni biorą udział w warsztatach, webinariach, nawiązują współpracę partnerską między sobą, starają się o dofinansowanie realizacji swoich projektów, tworzą znakomite wydarzenia dla odbiorców w swoich miejscowościach.

Na program Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury składa się kilka komponentów:

DIAGNOZA ŚRODOWISKA EDUKACJI KULTUROWEJ – badania społeczne

Chcemy się dowiedzieć jaki jest stan edukacji kulturowej  w województwie mazowieckim. Kto się nią zajmuje? Jak wyglądają ramy współpracy oświaty i kultury? Co się udaje, a co się nie udaje i dlaczego?

W pierwszym roku prowadzenia diagnozy za jej cel przyjęliśmy naszkicowanie ogólnego obrazu edukacji kulturowej w regionie oraz skupienie się na środowisku edukacji kulturowej w byłych miastach wojewódzkich. W 2017 roku przeprowadziliśmy pogłębione badania na poziomie miast powiatowych (szczegółowy raport z tych badań znajdziecie Państwo tu).

W roku 2018 przeprowadzimy diagnozę środowiska edukacji kulturowej na poziomie gmin.

Istotnym elementem diagnozy będzie dla nas  także ewaluacja działań realizowanych w ramach projektów konkursowych. Przy tworzeniu diagnozy współpracujemy z Kolektywem Badawczym. 

WARSZTATY

Wspieramy uczestników projektu poprzez organizację warsztatów praktycznych. Tematyka warsztatów jest bardzo różna: od wzmacniania współpracy po konkretne narzędzia pracy twórczej. Do udziału zapraszamy osoby i podmioty działające w dziedzinie kultury i oświaty: pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych, nauczycieli, samodzielnych animatorów i edukatorów oraz urzędników.

KONKURS NA WSPÓŁORGANIZACJĘ PROJEKTÓW

Program „Kulturalni Edukatorzy” daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji kulturowej.

W konkursie mogą startować partnerstwa co najmniej dwóch osób (jedna z sektora oświaty, druga z sektora kultury).

W roku 2016 wyłoniliśmy 12 projektów, w 2017 – 9, w 2018 – 8. Wszystkie projekty zostaną zrealizowane na terenie województwa mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury. 
Projekty będą realizowane w okresie od 19 marca do 31 sierpnia 2018 roku. 

PUBLIKACJE

Na koniec każdego roku realizacji programu wydajemy narzędziownik, czyli broszurę podsumowującą najważniejsze wydarzenia i działania realizowane w ramach projektu oraz prezentującą w skrótowej i przystępnej formie metody i narzędzia, które były wykorzystywane  bądź powstały w trakcie realizacji Kulturalnych Edukatorów.

Opublikujemy także raport z diagnozy środowiska edukacji i animacji w naszym województwa.