A- A A+
vimeo facebook
Ruszyły mikrodotacje dla organizacji z Mazowsza - FIO Mazowsze Lokalnie
04 // 05 // 2015
Ruszyły mikrodotacje dla organizacji z Mazowsza - FIO Mazowsze Lokalnie

Rozpoczął się nabór wniosków na rozwój organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego. W ramach tej ścieżki konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie 2015 zostanie rozdysponowane ponad 250 000 złotych dla około 60 stowarzyszeń i fundacji w formie dotacji od 1500 do 5000 złotych.

 

1. Podmioty uprawnione

W konkursie mogą wziąć udział tylko młode organizacje pozarządowe, czyli stowarzyszenia, fundacje i  kluby sportowe (w tym uczniowskie), które zostały wpisane do KRS (lub innego, właściwego rejestru lub ewidencji) nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny budżet takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł. Z ubiegania się o mikrodotację w tym trybie wyłączone są stowarzyszenia zwykłe oraz oddziały terenowe organizacji nie posiadające osobowości prawnej. Nie mogą ubiegać się o mikrodotację także spółdzielnie socjalne, związki wyznaniowe czy związki jednostek samorządu terytorialnego.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje, które mają siedzibę w województwie mazowieckim oraz planują realizować działania na terenie jednej lub wielu gmin (dzielnic) z terenu województwa mazowieckiego.

2. Rodzaj i zakres rzeczowy realizowanych działań

W ramach konkursu FIO – Mazowsze lokalnie wspierane będą działania, których celem jest rozwój młodych i małych organizacji – fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych. Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu długofalowych (co najmniej 12 miesięcznych) merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją). Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% mikrodotacji.

 

3. Terminy i warunki składania wniosków

Wnioski konkursowe należy składać w terminie od dnia 13 kwietnia  (poniedziałek) do 4 maja (poniedziałek) 2015 roku do godz. 15:00 za pomocą generatora on-line.

Rozpatrzeniu w trybie oceny konkursowej podlegają wyłącznie wnioski o dofinansowanie złożone przez formularz wniosku dostępny na stronie http://generator.mazowszelokalnie.pl/. Wszelkie inne wnioski, przesyłane pocztą elektroniczną, tradycyjną, faksem czy innymi środkami komunikacji, a także dostarczane do siedziby Operatorów lub Ambasadorów FIO nie będą podlegały ocenie i rozpatrzeniu. Dodatkowo nie będą rozpatrywane żadne inne formy wnioskowania o wsparcie finansowe, w postaci pisma, petycji, wniosków itp. Złożenie wniosku o dofinansowanie w określonym terminie jest jedyną drogą umożliwiająca otrzymanie dofinansowanie w Programie FIO Mazowsze Lokalnie

 

Szczegółowe zasady Programu określa Regulamin Konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie, który dostępny jest  tutaj

 

W ramach konkursów FIO „Mazowsze lokalnie” wspieramy projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Konkurs adresowany jest do młodych organizacji pozarządowych, grup samopomocowych i grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

- zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

- wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

- mają jasno określony cel,

- mają dobrze zaplanowane działania i mierzalne rezultaty,

- mają rozsądne koszty realizacji- przewidują działania skierowane do określonej grupy odbiorców: całych społeczności, członków grup samopomocowych lub młodych organizacji pozarządowych,

- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego –  samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

 

W ramach programu FIO Mazowsze Lokalnie przekaże ok. 600 mikrodotacji w wysokości od 1,5 tys. do 5 tys. złotych dla organizacji i grup wyłonionych w trybie otwartego konkursu.

Projekt realizowany będzie od 1 czerwca 2014 roku do 30 listopada 2016 roku.

 

mazowszelokalnie.pl >>

  • Brak komentarzy