A- A A+
vimeo facebook

MAZOWIECKIE OBSERWATORIUM KULTURY

Beata Frankowska-Patrzykont: b.frankowska-patrzykont@mik.waw.pl, 661 665 920, 22 586 42 07
Norbert Późniewski: n.pozniewski@mik.waw.pl, 600 985 662, 22 586 42 21
Natalia Roicka: n.roicka@mik.waw.pl, 601 668 314, 22 586 42 25
Magdalena Różycka: m.rozycka@mik.waw.pl, tel. 661 660 994, 22 586 42 50
Agata Szocińska-Oleksiak: a.szocinska@mik.waw.pl, tel. 605 504 904, 22 586 42 56
Anna Woźniak: a.wozniak@mik.waw.pl , tel. 656 603 909, 22 586 42 45

 

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12
00-139 Warszawa
NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201

tel.: 22 58 64 200
fax: 22 624 70 01
e-mail: mik@mik.waw.pl

www.mik.waw.pl

 

 

 

 

Klauzula informacyjna: 

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:
1. Administratorem powierzonych nam danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury,
ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa, tel. (22) 586 42 00, tel./fax (22) 624 70 01, mik@mik.waw.pl, www.mik.waw.pl, NIP: 525 000 59 00, Regon: 146115201.

2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych
i w celu realizacji Państwa praw:
2.1. zachęcamy do kontaktu z Administratorem;
2.2. dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: iod@mik.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany
w punkcie 1.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
3.1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
3.2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
3.3 ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3.4. dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.
4. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Okres przechowywania danych
W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego,
w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z ordynacją podatkową.
6. Udostępnianie danych osobowych.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.