A- A A+
vimeo facebook


MAZOWIECKIE OBSERWATORIUM KULTURY

Mazowieckie Obserwatorium Kultury to regionalny program badawczy i animacyjny Mazowieckiego Instytutu Kultury. Obejmuje z jednej strony badania podmiotów działających w kulturze - kompetencji kadr kultury, współpracy i sieciowania w działalności kulturalnej, mechanizmów i praktyk zarządzania kulturą.  Interesują nas społeczności lokalne Mazowsza - ich uczestnictwo i „nieuczestnictwo” w kulturze, potrzeby mieszkańców dot. sposobów spędzania czasu wolnego, preferencje dotyczące tzw. „oferty kulturalnej”, kompetencje kulturalne niezbędne do aktywnego współuczestnictwa w poszczególnych aspektach życia społecznego i kulturalnego. Dlatego ważną częścią Obserwatorium Kultury są działania animacyjne - badania w działaniu, czy badania zaangażowane, które przeprowadzamy we współpracy z lokalnymi podmiotami kultury i społecznościami lokalnymi w poszczególnych regionach Mazowsza.

Zanim zostało powołane do zycia Mazowieckie Obserwatorium Kultury prowadziliśmy program Kierunek Kultura www.kierunekkultura.waw.pl, w ramach którego w 2012 i 2013 roku przeprowadziliśmy badania podmiotów i uczestników kultury w wybranych powiatach województwa mazowieckiego. Opierając się na wynikach tych badań oraz doświadczeniach zdobytych podczas realizacji innych projektów chcemy zbudować szeroki program informacyjny, badawczy i animacyjny umożliwiający monitorowanie i inspirowanie działalności kulturalnej na Mazowszu.
Ważnym elementem Mazowieckiego Obserwatorium Kultury jest portal Mazowieckie Obserwatorium Kultury. Portal zawiera usystematyzowane informacje o instytucjach i organizacjach kulturalnych działających na Mazowszu, prezentuje dokumentny strategiczne dot. kultury. Udostępniamy na nim ponadto wyniki badań realizowanych przez Mazowiecki Instytut Kultury i inne podmioty w skali regionalnej i lokalnej, wnioski płynące z tych badań oraz publikacje. Portal stanowi bazę wiedzy o kulturze na Mazowszu umożliwiającą analizy porównawcze zarówno między poszczególnymi gminami i powiatami mazowieckimi, jak też pomiędzy naszym regionem i pozostałymi województwami.

Dla naszych beneficjentów - instytucji i niezależnych podmiotów z obszaru kultury - umieściliśmy na portalu również informacje o prostych narzędziach badawczych, takich jak badania w działaniu, czy badania zaangażowane, propozycje szkoleniowe i warsztatowe w tym zakresie. Portal jest  także forum wymiany i prezentacji dobrych praktyk, poszukiwania partnerów do projektów, a także tablicą prezentującą aktywności sieci – Mazowieckie Forum Kultury oraz Forum Kraków.  Mazowieckie Obsewratorium Kultury to wreszcie informator i kalendarium wydarzeń na Mazowszu przeznaczonych dla organizatorów i praktyków kultury. 

Program Mazowieckie Obserwatorium Kultury obejmie cztery moduły:

  1. gromadzenie i systematyzowanie wiedzy i informacji na temat podmiotów – instytucji, organizacji i inicjatyw z obszaru kultury w woj. mazowieckim.
  2. prezentacja istniejących oraz inicjowanie nowych badań m.in. potrzeb kulturalnych społeczności lokalnych Mazowsza, (nie)uczestnictwa w kulturze, podmiotów kultury, kompetencji kadr kultury m.in. w kontekście  tworzenia warunków do żywego uczestnictwa w kulturze.
  3. prowadzenie działań animacyjnych i edukacyjnych - badań w działaniu, na które będą się składały warsztaty, akcje artystyczne i społeczne, panele dyskusyjne i seminaria m.in. popularyzujące ideę żywego uczestnictwa w kulturze we współpracy z lokalnymi podmiotami kultury woj. mazowieckiego.
  4. prezentowanie podmiotom kultury na Mazowszu narzędzi badawczych takich jak badania zaangażowane, badania w działaniu, za pomocą których niewielkim kosztem, bazując na własnych zasobach można badać potrzeby, zasoby i deficyty lokalnej społeczności, w której się działa, i na tej podstawie kształtować krótko i długoterminowe strategie działania.jesteśmy na Facebooku >>