A- A A+
vimeo facebook
Konkurs pn. „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”
20 // 08 // 2019
Konkurs pn. „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie oraz nagrodzenie tych projektów zrealizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”, które w wysokim stopniu aktywizują mieszkańców sołectw oraz poprawiają jakość ich życia. Aktywizacja społeczności wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw jest bardzo ważnym czynnikiem służącym wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców w sołectwach.

W tym roku zgłoszone projekty będą rozpatrywane w następujących kategoriach:

Bezpieczne i przyjazne sołectwo (dla projektów dot. zagospodarowania terenu: zieleń publiczna i zadrzewienia, chodniki, oświetlenie, skwery, ogrodzenia, oznakowania drogowe, projekty dot. OSP, etc.);
MIAS rekreacyjnie (dla projektów dot. budowy i wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, altan i wiat ogrodowych);
Odnowione Mazowsze (remont budynków użyteczności publicznej – świetlic, strażnic etc.);
MIAS folklorystycznie (zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych, sprzętu nagłaśniającego etc.);
Doposażone sołectwo (zakup wyposażenia świetlic wiejskich, remiz, bibliotek etc.);
MIAS innowacyjnie (projekty o oryginalnym i nietypowym podejściu).
Dodatkowo, spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa przyzna Nagrodę Specjalną – tytuł Sołectwa Gospodarnego, za projekt zrealizowany z dużym aktywnym udziałem mieszkańców sołectwa, nakładem pracy wykonywanej w czynie społecznym, etc.

Łączna pula nagród w konkursie to 55 000 zł.

Zgłoszone do konkursu zadanie musi być już zakończone. Należy uprzednio, lub równocześnie ze zgłoszeniem złożyć „Sprawozdanie końcowe z realizacji tego zadania”.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową i załączniki należy wysłać lub dostarczać osobiście w terminie od 20 sierpnia do 30 września 2019 r. (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Skoczylasa 4, 03 – 469 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konkurs MIAS MAZOWSZE 2019”.

Szczegóły znajdują się w załączonym regulaminie, a w przypadku dodatkowych pytań informacji udziela Marta Król – pracownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 22 59 79 249, e-mail: marta.krol@mazovia.pl.

Zapraszamy do udziału!

 

http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/14685-konkurs-pn-najlepsza-inicjatywa-zrealizowana.html

 

  • Brak komentarzy