A- A A+
vimeo facebook
Konkurs grantowy - Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji 2016
13 // 10 // 2015
Konkurs grantowy - Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji 2016

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji (zwany dalej Programem) jest wspólną inicjatywą rządów Polski i Kanady, zarządzaną przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Ukrainy w tworzenie skutecznych, praworządnych i cieszących się zaufaniem instytucji demokratycznych, szczególnie samorządów lokalnych i niezależnych mediów.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu grantowego wynosi 3,5 mln zł.

Konkurs podzielony jest na dwie ścieżki grantowe:

  • Demokracja lokalna, łączna suma dofinansowania 2,3 mln zł
  • Niezależne media, łączna suma dofinansowania 1,2 mln zł

Cele tematyczne konkursu:

A. Wzmocnienie zdolności wspólnot i władz lokalnych do świadczenia usług publicznych i do prowadzenia skutecznej polityki z wykorzystaniem przejrzystych mechanizmów opartych na współuczestnictwie.

A1. Zwiększenie udziału mieszkańców w planowaniu strategicznym i świadczeniu usług publicznych z uwzględnieniem równego traktowania płci.

A2. Wzrost zaangażowania mieszkańców w proces decyzyjny i dialog publiczny uwzględniający równe traktowanie płci. Rozwinięcie i zinstytucjonalizowanie mechanizmów konsultacji publicznych. Zwiększenie świadomości społecznej na temat reform.

A3. Zwiększenie zdolności lokalnych liderów (mężczyzn i kobiet) do osiągania lepszych rezultatów swojej aktywności obywatelskiej i do ich zaangażowania w realizację reform.

B. Zwiększenie roli mediów lokalnych w przekazywaniu niezależnej, wszechstronnej, uwzględniającej równe traktowanie płci oraz przystępnej informacji dotyczącej lokalnej polityki i reform.

B1. Wzmocnienie roli mediów w dyskusji na temat polityki i reform na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem równego traktowania płci.

B2. Budowanie wzajemnego zrozumienia między mieszkańcami różnych regionów Ukrainy.

 

O granty mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje lub osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, spełniające jednocześnie cztery poniższe warunki:

  • działające we współpracy z partnerami z Ukrainy,
  • posiadające co najmniej trzyletnie doświadczenie z lat 2010-2015 w realizacji projektów w państwach Partnerstwa Wschodniego,
  • posiadające doświadczenie gospodarowania środkami publicznymi w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego z lat 2012-2015,
  • publikujące na ogólnodostępnej stronie internetowej swój statut (równorzędny dokument) oraz aktualne roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe.

W konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie projektów  w wysokości od 150 tys. zł do 300 tys. zł  realizowanych w okresie ~styczeń 2016 r. - 30 listopad 2016 r.

 

Ograniczenia dotyczące liczby składanych wniosków

  • Każdy podmiot uprawniony do udziału w konkursie może złożyć nie więcej niż 3 wnioski.

 

Terminy składania wniosków:

  • do 13 października 2015 r do godz. 13:00.

Wniosek należy wypełnić on-line w generatorze wniosków na stronie:

http://www.e-solidarityfund.pl/generator-wnioskow/

 

więcej szczegółów: 

Strona konkursu >>

  • Brak komentarzy