A- A A+
vimeo facebook
Konkurs:
20 // 02 // 2015
Konkurs: "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015"

1. Cele zadania publicznego „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015” służą zacieśnieniu szeroko pojętej współpracy w stosunkach polsko-czeskich, obejmującej różne dziedziny: polityczną, gospodarczą, samorządową, medialną, kulturalną, naukowo-techniczną i młodzieżową.

2. W roku 2015 priorytetowo będą traktowane następujące obszary tematyczne:

 1. współdziałanie wobec wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany doświadczeń i poglądów na temat polityki Rosji wobec państw Europy Środkowej w kontekście wydarzeń na Ukrainie;
 2. współpraca w dziedzinie transportu, w zakresie badań nad rozwojem przestrzennym i popularyzacja wspólnego wykorzystania nowej i planowanej infrastruktury transportowej;
 3. wymiana doświadczeń i współpraca w zakresie dobrych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza;
 4. organizacja wydarzeń wspierających polsko-czeską współpracę gospodarczą, w tym zwłaszcza w sektorze rolno-spożywczym;
 5. promocja dorobku polsko-czeskiej współpracy teatralnej oraz jej rozwój w związku z 250-leciem teatru publicznego w Polsce.

3. Zgłaszane projekty będą realizowane w ramach działalności statutowej Forum Polsko-Czeskiego   i powinny odpowiadać ściśle celom, dla których zostało ono powołane.

Informacje na ten temat znajdują się na:http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/forum_polsko_czeskie/podpisanie_memorandum_o_powolaniu_forum_polsko_czeskiego).

1. Cele zadania publicznego „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015” służą zacieśnieniu szeroko pojętej współpracy w stosunkach polsko-czeskich, obejmującej różne dziedziny: polityczną, gospodarczą, samorządową, medialną, kulturalną, naukowo-techniczną i młodzieżową.

2. W roku 2015 priorytetowo będą traktowane następujące obszary tematyczne:

 1. współdziałanie wobec wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany doświadczeń i poglądów na temat polityki Rosji wobec państw Europy Środkowej w kontekście wydarzeń na Ukrainie;
 2. współpraca w dziedzinie transportu, w zakresie badań nad rozwojem przestrzennym i popularyzacja wspólnego wykorzystania nowej i planowanej infrastruktury transportowej;
 3. wymiana doświadczeń i współpraca w zakresie dobrych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza;
 4. organizacja wydarzeń wspierających polsko-czeską współpracę gospodarczą, w tym zwłaszcza w sektorze rolno-spożywczym;
 5. promocja dorobku polsko-czeskiej współpracy teatralnej oraz jej rozwój w związku z 250-leciem teatru publicznego w Polsce.

3. Zgłaszane projekty będą realizowane w ramach działalności statutowej Forum Polsko-Czeskiego   i powinny odpowiadać ściśle celom, dla których zostało ono powołane.

Informacje na ten temat znajdują się na:http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/forum_polsko_czeskie/podpisanie_memorandum_o_powolaniu_forum_polsko_czeskiego).

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:

430 000,000 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy) zł.

5. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, tj.:
  1. stowarzyszenia,
  2. fundacje,
  3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 127, poz. 857 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysków do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
  5. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  6. spółdzielnie socjalne. 
 2. niepubliczne szkoły wyższe;
 3. publiczne szkoły wyższe, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 poz. 572, z późn. zm.);
 4. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy o jednostkach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 618 z późn. zm.);

z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej i w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

Przed złożeniem wniosku projektowego wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu otwartego „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015”

6. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

7. Termin składania wniosków projektowych:

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;

z dopiskiem na kopercie:

„Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015”

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 9:00-12:00 oraz 12:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 20 lutego 2015 r. o godz. 15.30.

(decyduje data i godzina wpływu wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

 • Brak komentarzy