KONKURS MAZOWIECKI MENEDŻER KULTURY

regulamin

 REGULAMIN KONKURSU MAZOWIECKI MENEDŻER KULTURY

§ 1
Postanowienia ogólne


1.    Organizatorem Konkursu Mazowiecki Menedżer Kultury jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą w Warszawie (00-139), przy ul. Elektoralnej 12, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12, posiadający nr NIP 525-000-59-00 i REGON 146115201 (dalej „Instytut”).
2.    Nagroda jest przyznawana przez Kapitułę konkursową, o której mowa  w § 4 niniejszego regulaminu, za wyróżniające się i skuteczne zarządzanie, wykorzystujące potencjał instytucji, uwzględniające zespół, dopasowane do warunków społecznych
i ekonomicznych, w których funkcjonuje, oraz odpowiadające na wyzwania czasu.
3.    Dokonania, określone w pkt. 2 wyżej, za które przyznawana jest nagroda, dotyczą okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r.
4.    Nagroda przyznawana jest corocznie menadżerkom lub menedżerom instytucji kultury działającym na terenie województwa mazowieckiego.
5.    Instytucje kultury są rozumiane jako instytucje, w których prowadzona jest działalność kulturalna zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.).
6.    Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, tj. menadżerkom lub menadżerom zarządzającym instytucją, filią, oddziałem lub świetlicą, a także menadżerkom lub menadżerom zarządzającym działem, jednostką organizacyjną instytucji.  
7.    Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach konkursowych:
1)    dla menadżerek lub menadżerów z instytucji kultury, dla których organizatorem są:
a)    naczelne i centralne organy państwowe (np. minister),
b)    Samorząd Województwa Mazowieckiego,
c)    miasta liczące powyżej 100 tys. mieszkańców;
2)    dla menadżerek lub menadżerów z instytucji kultury, dla których organizatorem są gminy lub miasta liczące do 100 tys. mieszkańców lub powiaty, z wyłączeniem wskazanych w § 1 ust 7 pkt 1 lit. c
8.    Ogłoszenie każdej kolejnej edycji konkursu oraz jego szczegółowe warunki, terminy naboru zgłoszeń, ilość i wysokość nagród ustalane będą przez Instytut w uzgodnieniu z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
9.    Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o wyróżniających się i skutecznych rozwiązaniach zarządczych w kulturze i promowanie ich autorów.

§ 2
Warunki uczestnictwa


1.    Konkurs prowadzony jest w okresie od 31 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
2.    Zgłoszenia konkursowe w obu kategoriach przyjmowane są w dwóch turach:
1)    od 31 lipca 2023 roku do 15 sierpnia 2023 roku od wnioskodawców innych niż kandydatka lub kandydat;
2)    od 18 sierpnia 2023 roku do 10 września 2023 roku od kandydatek lub kandydatów osobiście;
3.    Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo:
1)    Etap 1: ocena kandydatek lub kandydatów do nagrody przez Kapitułę konkursową na podstawie przesłanych zgłoszeń, według wskazanych w §3 pkt. 1 kryteriów, w którym wybrane zostaną po 3 osoby w danej kategorii, które zostaną zaproszone do etapu 2;
2)    Etap 2 będzie przebiegał dwustopniowo:
a)    wizyta członków Kapituły konkursowej w instytucji kandydatki lub kandydata do nagrody i przygotowanie notatki na podstawie określonych w §3 pkt. 2 kryteriów. Wizytę odbędzie co najmniej trzech członków Kapituły konkursowej. Organizator zakłada ten sam skład wizytujący w każdej z instytucji kandydatek lub kandydatów do nagrody.
b)    posiedzenie Kapituły konkursowej, ocena na podstawie określonych w §3 pkt. 2 kryteriów podczas dyskusji i wybór zwycięzców.
4.    Planowane ogłoszenie wyników konkursu:
1)    do 10 października 2023 r. wyniki etapu I;
2)    do 31 października 2023 r. wyniki etapu II.
5.    Organizator zastrzega zmianę terminu ogłoszenia wyników etapów konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora.
6.    Zgłoszenia kandydatek i kandydatów do konkursu mogą dokonywać:
1)    kandydatki lub kandydaci osobiście;
2)    organizator instytucji kandydatki lub kandydata;
3)    pracownicy instytucji kandydatki lub kandydata;
4)    organizacje społeczne współpracujące z instytucją kandydatki lub kandydata;
5)    mieszkanki i mieszkańcy miejscowości lub regionu, na terenie których działa instytucja kandydatki lub kandydata; w grupie min. 10 osób;
6)    laureatki lub laureaci poprzednich edycji konkursu;
7)    rady seniorów, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe i inne organizacje;
8)    inne instytucje kultury
7.    Organizator zastrzega, że zwycięzcy konkursu, tj. laureaci, nie będą mogli zgłaszać swojego udziału w dwóch kolejnych edycjach konkursu. Zastrzeżenie nie dotyczy osób wyróżnionych.
8.    Zgłoszenia dokonuje się w formie elektronicznej przesyłając wypełniony formularz konkursowy dostępny na stronie konkursu:
http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/mmk.html  
9.    W przypadku dokonania zgłoszenia kandydatki lub kandydata do uczestnictwa w konkursie przez podmiot wymieniony w ust. 6 pkt 2-8, Instytut skontaktuje się z kandydatką lub kandydatem w celu potwierdzenia udziału w konkursie i uzupełnienia dodatkowych informacji.
10.    Formularz konkursowy zawiera: dane wnioskodawcy, dane kandydatki lub kandydata do nagrody, informacje o wpływie kandydatki lub kandydata na funkcjonowanie instytucji.
11.    Załącznikiem do formularza konkursowego mogą być rekomendacje od takich podmiotów jak: organizator, organizacje pozarządowe, pracownicy instytucji, związki zawodowe oraz dyrekcja instytucji, jeśli zgłoszenie dotyczy kandydatki lub kandydata zarządzającej działem, jednostką organizacyjną instytucji, zapisane w formacie pdf. i przesłane na adres email: mik@mik.waw.pl do dnia 10 września 2023 r. W tytule wiadomości e-mail należy wpisać imię i nazwisko kandydatki lub kandydata.
12.    Zgłoszenia zawierające błędy formalne bądź nadesłane po terminie nie będą uwzględnione w konkursie. Oceny formalnej wniosku dokonują pracownicy Instytutu.
13.     W przypadku otrzymania zgłoszenia niekompletnego Instytut skontaktuje się ze Zgłaszającym wyznaczając termin na jednorazowe uzupełnienie zgłoszenia, nie dłuższy niż do 5 dni roboczych od otrzymania mailowej informacji o brakach.
14.    Imiona i nazwiska kandydatek i kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zostaną opublikowane na stronie konkursu: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/mmk.html
15.    Imiona i nazwiska zwycięzców konkursu, tj. osób, które otrzymały nagrodę lub wyróżnienie w każdej z dwóch kategorii konkursowych zostaną opublikowane na stronie konkursu: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/mmk.html

§ 3
Kryteria oceny


1.    Ocena zgłoszeń w pierwszym etapie konkursu odbywa się na podstawie następujących kryteriów:
1)    adekwatność zastosowanych rozwiązań do potrzeb i możliwości instytucji, jej zespołu, społeczności lokalnej, środowiska (0-5 pkt);
2)    waga i znaczenie wprowadzonej zmiany dla instytucji, zespołu instytucji, społeczności lokalnej, środowiska (0-5 pkt).
2.    Ocena w drugim etapie konkursu odbywa się na ostatnim posiedzeniu Kapituły konkursowej na podstawie notatek z wizyt członków Kapituły konkursowej w instytucji kandydatki/kandydata do nagrody biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1)    pozyskiwanie środków z zewnątrz (0-2 pkt);
2)    współpraca z sektorem biznesu (0-2 pkt);
3)    inne współprace międzysektorowe (0-2 pkt);
4)    partnerstwa wewnątrzsektorowe (0-2 pkt);
5)    wykorzystanie lokalnych zasobów (0-2 pkt);
6)    budowanie tożsamości lokalnej (0-2 pkt);
7)    prowadzenie badań społecznych przez instytucję (0-2 pkt);
8)    podnoszenie własnych kwalifikacji (0-2 pkt);
9)    podnoszenie kwalifikacji zespołu (0-2 pkt);
10)    poszukiwanie inspiracji (0-2 pkt);
11)    dbanie o dobrostan zespołu (0-2 pkt);
12)    reagowanie na wyzwania lokalne (0-2 pkt);
13)    reagowanie na wyzwania globalne (0-2 pkt);
14)    działania proekologiczne w instytucji (0-2 pkt);
15)    działania dostępnościowe w instytucji (0-2 pkt).
3.    Przewiduje się przyznanie po jednej nagrodzie oraz opcjonalnie po jednym wyróżnieniu w  każdej z dwóch kategorii konkursowych.
4.    Laureat konkursu otrzymuje nagrodę w postaci dyplomu i nagrody pieniężnej w wysokości 15 tys. zł brutto. Wyróżniony w konkursie otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł brutto.
5.    Wypłacane nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy, o ile taki obowiązek wystąpi zgodnie z przepisami prawa.
6.    Laureaci i wyróżnieni w konkursie zobowiązują się do współpracy z Instytutem w celu realizacji materiałów służących upowszechnianiu i prezentowaniu nagrodzonych rozwiązań.
7.    Laureaci i wyróżnieni w konkursie zobowiązani są do uczestnictwa w gali rozdania nagród, która planowana jest w grudniu 2023 r.

§ 4
Kapituła konkursowa


1.    Oceny zgłoszeń dokonuje Kapituła konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu.
2.    W skład Kapituły konkursowej, liczącej sześć osób, wchodzą:
1)    Przedstawicielka lub przedstawiciel Mazowieckiego Instytutu Kultury;
2)    Dwie osoby reprezentujące Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
3)    Ekspertka lub ekspert z zakresu zarządzania ze środowiska akademickiego, zaproszona/y do Kapituły konkursowej przez Instytut;
4)    Ekspertka lub ekspert z zakresu zarządzania z sektora biznesu, zaproszony/a do Kapituły konkursowej przez Instytut;
5)    Niezależna animatorka lub animator kultury, zaproszona/y do Kapituły konkursowej przez Instytut.
3.    Członkowie Kapituły konkursowej, na pierwszym posiedzeniu, wybierają Przewodniczącą lub Przewodniczącego Kapituły konkursowej, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
4.    Zgłoszenia konkursowe zostaną ocenione w dwóch etapach:
1)    w pierwszym etapie wnioski zostaną poddane ocenie, według wskazanych w §3 pkt. 1 kryteriów przez członków Kapituły konkursowej;
2)    w drugim etapie konkursu członkowie Kapituły konkursowej, którzy odbyli wizytę w instytucji kandydatki lub kandydata (co najmniej 3 członków, stały skład wizytujący)  przygotowują notatki, według kryteriów podanych w § 3 pkt. 2, a następnie w trakcie posiedzenia wszyscy członkowie Kapituły konkursowej przyznają ostateczne punkty według kryteriów podanych w § 3 pkt. 2 oraz dokonują wyboru nagrodzonych osób spośród tych, które otrzymają najwyższą liczbę punktów w każdej z dwóch kategorii konkursowych.
5.    W przypadku jednakowej liczby punktów decydujący głos należy do Przewodniczącego Kapituły konkursowej.
6.    Rozstrzygnięcia Kapituły konkursowej są ostateczne.
7.    Wyniki konkursu są publikowane na stronie konkursu: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/mmk.html.
8.    Regulamin jest dostępny pod adresem: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/mmk.html.

§ 5
Postanowienia pozostałe


1.    Z chwilą przesłania formularza zgłoszeniowego lub potwierdzenia informacji zawartych w zgłoszeniu, którego dokonał inny podmiot, uczestnik konkursu udziela Instytutowi nieograniczonego czasowo i terytorialnie niewyłącznego zezwolenia (dalej: „Zezwolenie”) na korzystanie i rozporządzanie wszystkimi załączonymi do formularza zgłoszeniowego materiałami, w tym rekomendacjami,  oraz wizerunkami uczestnika konkursu (dalej: „Materiały”) na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:
1)    we wszelkich działaniach związanych z konkursem, w tym w celu prezentacji i wyboru uczestników konkursu, w celach informacyjnych i promocyjnych;
2)    w celach archiwalnych i edukacyjnych, obejmujących m.in. prezentację w ramach prelekcji i wystaw oraz prezentowanie w salach ekspozycyjnych, udostępnianie w publikacjach i archiwach, wraz z prawem do korzystania z dowolnych fragmentów Materiałów i dokonywania w nich zmian wynikających z opracowania redakcyjnego lub niezbędnych z punktu widzenia celów informacyjnych i promocyjnych konkursu, w szczególności do ich przerywania i komponowania, a także zestawiania z innymi materiałami.
2.    Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie danych, informacji i Materiałów podawanych w ramach formularza zgłoszeniowego przez Instytut w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, w tym na opracowywanie oraz porównywanie informacji i jednocześnie oświadcza, że ich wykorzystanie przez Instytut w tym zakresie nie naruszy prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani jakichkolwiek praw, dóbr osób trzecich, czy też chronionej tajemnicy.
3.    Uczestnik konkursu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu poprzez złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią i zgodę na jego warunki.
4.    W uzasadnionych wypadkach, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Instytut w uzgodnieniu z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez jego rozstrzygnięcia.
6.    Zgody o których mowa w niniejszych paragrafach mogą być przenoszone na Województwo Mazowieckie lub inne podmioty.
7.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

§ 6
Ochrona danych osobowych


1.    Administratorem  danych  osobowych  jest  Mazowiecki  Instytut  Kultury  z  siedzibą  pod adresem:  00-139  Warszawa,  ul.  Elektoralna  12,  wpisany  do  rejestru  instytucji  kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12.
2.    W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie  na adres  siedziby  administratora  lub  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@mik.waw.pl.
3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celu promocji  działalności  Organizatora  oraz  organizacji  i  promowania  w  mediach społecznościowych na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4.    Podanie danych jest wymogiem umownym i uczestnik konkursu nie jest zobowiązany do ich podania; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
5.    Odbiorcami danych osobowych:
a)    w zakresie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko oraz aktywność uczestnika konkursu - nieograniczony krąg odbiorców (dane te zostaną podane do publicznej wiadomości);
b)    w  zakresie  pozostałych  danych  osobowych - operatorzy  pocztowi,  banki,  podmiot świadczący dla administratora usługi informatyczne i usługi prawne.
6.    Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego,  tj.  poza  obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.
7.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z przeprowadzeniem konkursu i wypłatą nagród, a także do upływu okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony  roszczeń  przez  administratora  oraz  upływu  okresu  przechowywania  dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.
8.    Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9.    W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
10.    Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załączniki:

regulamin-mazowiecki-menedzer-kultury-final.pdf - pobrań: 1485, rozmiar: 602,46 KB