A- A A+
vimeo facebook
Kultura Włączania
Kultura Włączania

 

Ideą projektu Kultura Włączania jest identyfikowanie, inicjowanie i wzmocnienie współpracy podmiotów kultury, jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych i placówek oświatowo-wychowawczych na polu edukacji włączającej – społecznym modelu postrzegania niepełnosprawności oraz podniesienie kompetencji kadr w tym zakresie w woj. mazowieckim.

Edukacja włączająca jest coraz częściej stosowanym modelem pracy z osobami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Jej powodzenie zależy od zintegrowanego działania wielu instytucji również instytucji kultury. Idea „kultury włączającej”, która jest przedmiotem naszego projektu jest ściśle związana z procesem włączania społecznego i promowaniem pełnego włączenia osób z niepełnosprawnością w życie społeczne i kulturalne. Jednym z filarów „kultury włączającej” jest odpowiednie przygotowanie kadr i upowszechnianie wiedzy dotyczącej wspierania osób z niepełnosprawnościami oraz upowszechnianie i wdrażanie dobrych praktyk w tym zakresie.

Główne cele projektu Kultura Włączania:

  1. Podniesienie kompetencji kadr kultury i urzędników w zakresie wspierania lokalnych działań, organizacji, instytucji zajmujących się edukacją włączającą i dostosowania działań kulturalnych do różnorodnych potrzeb mieszkańców.
  2. Przygotowanie gruntu do powstania sieci, porozumienia podmiotów kultury realizujących działania na rzecz społeczności lokalnych z uwzględnieniem deficytów mieszkańców w celu zmniejszenie barier mentalnych, psychologicznych, edukacyjnych, technicznych, organizacyjnych i architektonicznych.
  3. Wypracowanie wspólnego języka i sposobów komunikacji podmiotów kultury, urzędów i placówek oświatowych Mazowsza w zakresie edukacji włączającej.
  4. Wskazanie i zdefiniowanie przykładowych narzędzi wspierających procesy edukacji włączającej w formie działań animacyjnych i artystycznych możliwych do wykorzystania przez kadry podmiotów kultury i inne samorządy Mazowsza.

Kultura Włączania po raz pierwszy została realizowana w 2013 roku. Projekt rozpoczął się organizacją panelu ekspercki nt. edukacji i kultury włączającej z udziałem pedagogów, ekspertów edukacji włączającej, animatorów kultury, dyrektorów instytucji. Częścią projektu była także realizacja działań animacyjnych i artystycznych zrealizowanych przez zaproszonych animatorów. Następnie w Wieliszewie oraz w Łajskach odbyło się seminarium dla pracowników i dyrektorów instytucji kultury Edukacja włączająca a instytucje kultury połączone z Festiwalem POWER ON (ON–pop. skrót określający osoby niepełnosprawne) i pokazem metod animacyjnych wspierających zasady edukacji włączającej. Na zakończenie projektu powstała publikacja Kultura Włączania będąca próbą prezentacji metod animacyjnych oraz organizacji i podmiotów, które mogą być przydatne we wdrażaniu zasad społecznego modelu postrzegania niepełnosprawności w instytucjach kultury.

W 2014 roku projekt odbył się w Ostrowi Mazowieckiej i obok edukacji włączającej podjął temat brytyjskiej koncepcji Audience Development (Rozwój Widowni) definiującej sposób pracy organizacji i instytucji sektora kultury, który skoncentrowany jest na rozwoju ilościowym i jakościowym publiczności wydarzeń kulturalnych. W 2014 roku w ramach Kultury Włączania zrealizowaliśmy 2 projekty animacyjne, festiwal POWER ON, seminarium dla animatorów kultury i pracowników samorządów. Film podsumowujący działania realizowane w 2014 roku znajduje się w strefie wideo.

W 2015 roku projekt Kultura Włączania odbywał się w Węgrowie i składał się z różnorodnych działań: wystaw plenerowych, warsztatów, konkursu plastycznego, pokazu filmowego, spektaklu, seminariów dla pracowników instytucji kultury i nauczycieli. W programie projektu znalazł się także ponownie Festiwal POWER ON.

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego ostatnią edycję w Węgrowie - FILM Kultura Włączania 2015

W bieżącym roku planujemy przeprowadzenie projektu w Żurominie. 

Chcesz aby Festiwal odbył się w Twoim mieście w kolejnych latach? 

Napisz do nas!
Koordynator projektu - Norbert Późniewski 

n.pozniewski@mik.waw.pl 

 

  • Brak komentarzy