A- A A+
vimeo facebook

 

Deklaracja dostępności Mazowieckiego Obserwatorium Kultury

 

Wstęp Deklaracji

Mazowieckie Obserwatorium Kultury zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.mazowieckieobserwatorium.pl

Data publikacji i aktualizacji: 23 września 2020 r.

Data publikacji strony internetowej: 2015 r.

Oświadczenie sporządzono 16 września 2020 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Częściowa dostępność wynika z niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować

alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/dostepnosc-wcag

 

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Kontrast tekstu do tła – dzięki temu część materiałów osadzonych na stronie jest czytelna także dla osób słabiej widzących

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zmiana rozmiaru strony.

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

[SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok.

Dostępność strony internetowej

 

Osoby niesłyszące i słabosłyszące

Do większości warsztatów zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego. Filmy reportażowe z realizowanych projektów zawierają napisy.

 

Osoby niewidome i słabowidzące

Wysoki kontrast treści oraz duże powiększenie widoku jest częściowo dostępne.

 

 

 

Osoby, które nie korzystają z myszki

Niestety część informacji i funkcjonalności serwisu nie jest dostępnych za pomocą samej klawiatury oraz nie ma możliwości szybko pominąć menu strony.

 

Dostępność architektoniczna

Mazowieckie Obserwatorium Kultury (budynek Mazowieckiego Instytutu Kultury), deklaruje dostępność architektoniczną budynku, przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie.

Opis dostępności

Przed głównym wejściem do budynku znajduje się pochylnia z zabezpieczeniem antypoślizgowym.

 • Przy drzwiach wejściowych zainstalowany jest dzwonek na wysokości wymaganej dla osób z niepełnosprawnością oraz numer telefonu do Ochrony znajdującej się wewnątrz budynku, która w razie potrzeby służy pomocą.
 • Zniwelowano próg przy wejściu do MIK, wyrównując powierzchnię podestu.
 • Wewnątrz obiektu znajduje się winda (również z napisami brajlowskimi), którą osoby z niepełnosprawnością mogą wjechać do mieszczącej się na 2 piętrze Galerii Elektor oraz Sal Warsztatowych.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku przy Sali Widowiskowej, na przeciwko windy.
 • Punkt Informacyjny usytuowany jest w holu naprzeciwko głównego wejścia.
 • Ochrona budynku mieści się w holu po prawej stronie od wejścia.
 • Osoby Głuche, posługujące się językiem migowym, mogą skorzystać z usługi wideotłumacza Polskiego Języka Migowego, który dostępny jest w Punkcie Informacyjnym MIK (w godzinach pracy punktu).
 • Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą wejść do budynku z psem asystującym.
 • Siedziba Mazowieckiego Obserwatorium Kultury znajduje się na 3 piętrze, gdzie dostać można się winda, jednak w Ochronie na parterze należy się zapowiedzieć, aby pracownik MOK otworzył drzwi.

Dojazd do MOK (znajdujący się w Mazowieckim Instytucie Kultury)

Komunikacja Miejska

 • Najbliższy przystanek – HALA MIROWSKA (około 300 metrów). Dojazd do przystanku HALA MIROWSKA liniami: 10, 17, 33, 41, 160. Uwaga: dostęp do przystanków HALA MIROWSKA za pomocą przejść dla pieszych w poziomie.
 • Przystanek PLAC BANKOWY (około 550 metrów). Dojazd do przystanku PLAC BANKOWY liniami: 4, 15, 18, 35, 36, 227, 520, E-2, Uwaga: dostęp do przystanków PLAC BANKOWY za pomocą przejść dla pieszych w poziomie.
 • METRO RATUSZ ARSENAŁ (około 600 metrów). Dojście do METRA RATUSZ ARSENAŁ za pomocą schodów i wind.

Samochód

Ulica Elektoralna jest jednokierunkowa, wzdłuż ulicy znajdują się płatne miejsca parkingowe. Przed budynkiem Instytutu wydzielono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Plany

 • Zakup i montaż pętli indukcyjnej na stałe w Sali Widowiskowej (udogodnienie dla osób słabosłyszących).
 • Zakup i montaż pętli indukcyjnych stanowiskowych w: Punkcie Informacyjnym, Ochronie, Kawiarni i Czytelni (usprawnienie komunikacji dla osób słabosłyszących).
 • Zakup słuchawek do audiodeskrypcji (udogodnienie dla osób niewidomych).
 • Zakup kabiny lektorskiej – tworzenie audiodeskrypcji na żywo do spektakli i innych wydarzeń MIK.

Dane kontaktowe w sprawie strony internetowej

W przypadku problemu z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:

Agatą Roman a.roman@mik.waw.pl

Koordynator dostępności w Mazowieckim Instytucie Kultury

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności i  koordynator do spraw dostępności w Mazowieckim Instytucie Kultury: Magdalena Ptak m.ptak@mik.waw.pl tel. 601 669 440.

Na podany adres email można kierować także wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać prośby o zapewnienie dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W 2021 roku strona internetowa  www.mazowieckieobserwatorium.pl przejdzie audyt i na podstawie sporządzonego raportu sukcesywnie będziemy pracować nad pełną dostępnością strony.