A- A A+
vimeo facebook
W nadchodzącym roku więcej pieniędzy dla organizacji pozarządowych!
31 // 12 // 2015
W nadchodzącym roku więcej pieniędzy dla organizacji pozarządowych!

Na co organizacje pozarządowe będą mogły pozyskać dotacje? Określonych zostało 14 obszarów. Wśród nich:
• ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
• wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
• działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
• turystyka i krajoznawstwo;
• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
• ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
• nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
• działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
• działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

 

Więcej informacji: http://www.dialog.mazovia.pl

  • Brak komentarzy