A- A A+
vimeo facebook
Fundusze europejskie bez barier - forum
09 // 12 // 2015
Fundusze europejskie bez barier - forum

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020 zostały przygotowany po to, aby dostępność rozumiana jako możliwość skorzystania ze środków europejskich była szansą na postęp dla wszystkich obywateli, w tym osób z niepełnosprawnościami. Celem jest nie tylko ułatwienie tej grupie klientów wzięcia udziału w projektach dofinansowanych ze środków europejskich, ale także zapewnienie użyteczności wszystkich produktów (towarów, usług, infrastruktury) funduszy dla osób o różnych potrzebach funkcjonalnych, czyli zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego.

W ramach forum będzie można wziąć udział w panelach dyskusyjnych, warsztatach i skorzystania z dodatkowych atrakcji, takich jak symulacje niepełnosprawności i prezentacje wysokiej jakości sprzętu rehabilitacyjnego umożliwiającego osobom z niepełnosprawnościami udział w projektach unijnych oraz prowadzenie aktywnego życia.

Mówią, że wielkie rzeczy osiąga się małymi krokami – spróbujmy „przymierzać” częściej buty (a może aparaty słuchowe, okulary, wózki) osób z niepełnosprawnością, żeby wiedzieć jak te przysłowiowe kroki w ich kierunku stawiać.

więcej szczegółów >>

  • Brak komentarzy