A- A A+
vimeo facebook
Nabór wniosków do programu Bardzo Młoda Kultura
30 // 11 // 2015
Nabór wniosków do programu Bardzo Młoda Kultura

Program ma zbudować system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

Osiągnięciu wymienionych celów ma służyć wyłonienie sieci wojewódzkich operatorów, którzy podejmą się zbudowania zwartej oferty edukacyjnej, wykorzystywanej z jednej strony do wzmocnienia procesu ustawicznej edukacji w zakresie kultury, z drugiej – do zintegrowania lokalnych podmiotów sfery edukacji, zarówno tej formalnej, jak i nieformalnej. Istotnym aspektem działalności operatora będzie utrzymywanie współpracy z władzami samorządowymi. Jej efektem będzie wspólne koordynowanie działań z zakresu edukacji kulturowej w regionie oraz prowadzenie szerokiej działalności informacyjnej, popularyzującej działania i ofertę lokalnego operatora wśród nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowo-dydaktycznych, przedstawicieli NGO i instytucji kultury, władz samorządowych, rodziców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży.

Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2016-2018. O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury. Przy realizacji zadania wskazane jest nawiązanie współpracy poprzez zawarcie porozumienia lub utworzenie konsorcjum z następującymi podmiotami:

 

kuratoriami oświaty, centrami i ośrodkami doskonalenia nauczycieli;

publicznymi i/lub niepublicznymi instytucjami oświatowo-wychowawczymi;

organizacjami pozarządowymi;

instytucjami kultury;

innymi podmiotami działającymi na polu edukacji kulturowej w województwie.

 

Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2015.

 

Uwaga! Nabór do Programu odbywa się przez system EBOI. Formularz wniosku niedługo będzie dostępny.

 

Informacji o programie udzielają w godzinach 10.00-14.00:

Justyna Smolińska, telefon: +48 22 21 00 189, e-mail: jsmolinska@nck.pl

Małgorzata Gaduła-Zawratyńska, telefon: +48 22 21 00 156, e-mail: mgadula@nck.pl

Anna Kozak, telefon: +48 22 21 00 122, e-mail: akozak@nck.pl

  • Brak komentarzy