Czekamy na sołtyski i sołtysów - Rezydencje Animacyjne 2024
Czekamy na sołtyski i sołtysów - Rezydencje Animacyjne 2024

Trwa nabór do kolejnej edycji Rezydencji Animacyjnych we wsiach w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy wsie z subregionu płockiego, których mieszkanki i mieszkańcy oraz sołtysi i sołtyski wezmą udział w projekcie. Nabór trwa do 29 maja 2024 r.

Rezydencje animacyjne polegają na współpracy doświadczonych animatorek kultury z sołtyskami i społecznością lokalną wsi w województwie mazowieckim. Ich efektem będzie realizacja działań o charakterze społeczno-kulturalnym.

Projekt będzie składał się z minimum trzech wizyt (min. 48 godzin łącznie) między 1 lipca a 31 października 2024.

W naborze mogą brać udział osoby fizyczne – sołtysi lub sołtyski, jako reprezentanci społeczności wsi leżących na terenie województwa mazowieckiego, tj. na terenie subregionu płockiego, tj. powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego

Koszty realizacji działań w kwocie do 5000 zł brutto (w każdej z lokalizacji) zostaną pokryte w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. 

Sołtysi/sołtyski zobowiązani są wziąć udział w obowiązkowym spotkaniu inicjującym rezydencje 8 czerwca w Mazowieckim Instytucie Kultury. 

Aby wziąć udział w naborze na rezydencje animacyjne we wsiach należy zapoznać się ze szczegółowym REGULAMINEM oraz uzupełnić i przesłać elektroniczny FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA SOŁTYSEK I SOŁTYSÓW do dnia 29 maja 2024 r.

Zgłoszenie wsi do udziału w rezydencjach animacyjnych we wsiach 2024

Proszę podać imię
Proszę podać swoje nazwisko
Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu.
Proszę wpisać nazwę instytucji/organizacji
Proszę wpisać powiat, pod który podlega instytucja/organizacja
Aby wziąć udział w rekrutacji należy zapoznać się z Regulaminem naboru do programu Rezydencje Animacyjne 2024 realizowanego w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej skierowanego do społeczności wsi leżących na terenie województwa mazowieckiego - subregion płocki (W ZAŁĄCZNIKU)
Proszę o zaznaczenie zgody
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących działań, programów, konkursów, szkoleń organizowanych i polecanych przez MIK. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
Proszę o zaznaczenie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej przez Mazowiecki Instytut Kultury. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mik.waw.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla Mazowieckiego Instytutu Kultury - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. 5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Proszę o zaznaczenie zgody
Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezterminowe wykorzystanie mojego wizerunku przy realizacji dokumentacji z działań w projekcie Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej tj. w reportażu multimedialnym i na fotografiach oraz rozpowszechnianie wizerunku dla celów promocyjnych, dokumentacyjnych i informacyjnych na następujących polach eksploatacji: wytwarzania dowolną techniką, w tym reprograficzną, audiowizualną, cyfrową, publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, w tym w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Proszę o zaznaczenie zgody

Załączniki:

Dołącz do programu!