vimeo facebook
Czytanie podstawy programowej w kontekście edukacji kulturowej, czyli o harmonii programu Bardzo Młoda Kultura i podstawy programowej dla przedszkoli i szkół
12 // 05 // 2017
Czytanie podstawy programowej w kontekście edukacji kulturowej, czyli o harmonii programu Bardzo Młoda Kultura i podstawy programowej dla przedszkoli i szkół
12 maja / godz. 16.30-20.00
Mazowiecki Instytut Kultury /// ul. Elektoralna 12
prowadzenie: Grażyna Wolińska

Cel warsztatu: Budowanie przestrzeni sprzyjającej sprawnej komunikacji podmiotów kultury i edukacji na rzecz skutecznego oddziaływania w środowisku lokalnym. Zapoznanie uczestników z wiedzą teoretyczną (baza) nt. podstawy programowej dla przedszkoli i szkół – zorientowanie na poznanie specyfiki pracy środowiska edukacyjnego (struktura, terminologia); nawiązanie do głównych założeń programowych. Przybliżenie uczestnikom wiedzy praktycznej poprzez działania warsztatowe umożliwiające aktywność w zakresie odkodowania języka podstawy programowej i pierwiastków edukacji kulturowej.

Opis warsztatu: Podczas prezentacji krótko o: przepisach prawnych regulujących założenia podstawy programowej i jej realizację – obowiązujące akty ustawodawcze i wykonawcze; specyfice języka zapisów podstawy programowej, czyli słowa klucze, m. in.: cele realizacji podstawy programowej, wymagania (ogólne – cele kształcenia i szczegółowe – treści nauczania), warunki i sposób jej realizacji, wiedza, umiejętności i kompetencje, zachowania i postawy; wspólnej płaszczyźnie oddziaływania środowisk kultury i oświaty - odniesienie do edukacji kulturowej, jako świadomej potrzeby jednostki do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze - słowa klucze, m. in. wyzwania (zmiana, relacyjność, gęstość), kompetencje i umiejętności, definicja edukacji kulturowej (za prof. M. Krajewskim).

W części warsztatowej: przybliżenie uczestnikom sposobu odkodowania zapisów (wybrane fragmenty) podstawy programowej w odniesieniu do edukacji kulturowej, jako przykład jednolitego oddziaływania obu środowisk; ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem symboliki obrazu (obraz, jako źródło informacji) w zestawieniu z fragmentami zapisów podstawy programowej, w kontekście edukacji kulturowej – w parach będziemy interpretowali zapisy szukając pierwiastka edukacji kulturowej; praktyczne ćwiczenia w grupach w odkodowaniu treści podstawy programowej w odniesieniu do edukacji kulturowej na podstawie różnych wymagań programowych i nauczanych przedmiotów (nie tylko z grupy humanistycznych). Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy warsztatu – przedstawiciele sektora kultury, organizacji pozarządowych, urzędnicy j.s.t., ale i nauczyciele, będą mieli możliwość rozeznania w zagadnieniach dotyczących systemu edukacji, w tym specyfiki funkcjonowania szkół, przedszkoli w ramach realizacji podstawy programowej. Znajomość tej problematyki zapewne ułatwi budowanie „międzysektorowych połączeń” i wspólnego języka dialogu oraz podejmowanie strategicznych realizacji na rzecz kształcenia kompetencji przydatnych w uczestniczeniu „w kulturze, a przez to w życiu społecznym”.

Moduł warsztatu: Warsztat półdniowy: 2 x 1,5h = 3 h pracy warsztatowej + przerwa kawowa

Formularz rejestracyjny: FORMULARZ >>