KONKURS: IMPULS KULTURY

regulamin

Regulamin konkursu IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych

 

§ 1. Organizator

1. Organizatorem konkursu IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych na najlepszy projekt z zakresu animacji i edukacji kulturalnej w województwie mazowieckim, zwanego dalej: „konkursem”, jest Samorząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, zwany dalej: „Organizatorem”.
2. Konkurs w imieniu Organizatora przeprowadza Mazowiecki Instytut Kultury, zwany dalej: „Instytutem”, z siedzibą przy ul. Elektoralnej 12, 00-139 Warszawa.


§ 2. Cele konkursu


Cele konkursu to:
1) wyłonienie i nagrodzenie oryginalnych, autorskich projektów z zakresu animacji i edukacji kulturalnej zrealizowanych w okresie pomiędzy 1 stycznia 2019 r. a 31 sierpnia 2020 r. na terenie województwa mazowieckiego, wykorzystujących innowacyjne metody pracy;
2) promowanie i upowszechnianie nagrodzonych projektów;
3) inspirowanie do twórczych, nowatorskich działań z zakresu animacji i edukacji kulturalnej służące aktywizacji i integracji społecznej różnych środowisk.


§ 3. Warunki udziału w konkursie


1. Konkurs jest skierowany do osób fizycznych - praktyków kultury działających na terenie
województwa mazowieckiego (pracowników instytucji kultury, osób zrzeszonych w podmiotach
NGO, członków grup nieformalnych i osób fizycznych działających autonomicznie), realizujących
działania i projekty z zakresu animacji i edukacji kulturalnej na rzecz zmiany społecznej.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie autorskiego projektu z zakresu animacji
i edukacji kulturalnej zrealizowanego w okresie pomiędzy 1 stycznia 2019 r. a 31 sierpnia 2020 r.
na terenie województwa mazowieckiego, wykorzystującego innowacyjne metody pracy.


§ 4. Wymagania dotyczące projektu


1. Projekt z zakresu animacji i edukacji kulturalnej może złożyć osoba fizyczna, będąca autorem
projektu oraz posiadająca nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do projektu. Projekt
powinien być oryginalną, autorską propozycją i nie może naruszać praw autorskich, ani dóbr
osobistych osób trzecich.
2. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden projekt.
3. Zgłoszenia projektów dokonuje się w formie elektronicznej przesyłając online poprawnie wypełniony
formularz zgłoszeniowy, według wzoru umieszczonego na stronie
www.mazowieckieobserwatorium.pl wraz z oświadczeniem w sprawie ochrony danych osobowych
stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu.
4. Projekt powinien zawierać następujące elementy:
1) tytuł;
2) wskazanie grupy docelowej, której dedykowany jest projekt;
3) opis przebiegu działania, w tym czas przygotowania i realizacji projektu;
4) cele projektu;
5) metody pracy;
6) zastosowane materiały i technologie;
7) uproszczony kosztorys projektu;
8) okres, w którym projekt został zrealizowany.


§ 5. Kategorie konkursowe


1. Projekty można zgłaszać w następujących kategoriach:
1) projekt zrealizowany w przestrzeni publicznej;
2) projekt oparty o dziedzictwo lokalne (materialne i niematerialne);
3) projekt storytellingowy tzn. taki, w którym opowieść tradycyjna, lokalna, osobista bądź literacka
stanowi oś dla działań z zakresu animacji i edukacji kulturalnej;
4) projekt wykorzystujący nowoczesne technologie i innowacyjne formy przekazu;
5) projekt realizowany online.
2. Kategorię, w której projekt jest zgłaszany, wskazuje autor projektu. Organizator, w uzasadnionych
przypadkach, zastrzega sobie prawo zakwalifikowania projektu do innej kategorii konkursowej
niż wskazana przez autora projektu.


§ 6. Ocena projektów


1. Zgłoszone do konkursu projekty zostaną ocenione dwuetapowo:
1) w pierwszym etapie zostaną poddane ocenie formalnej przez pracowników Instytutu. Projekty
nie spełniające wymogów formalnych lub których braków nie uzupełniono w wyznaczonym
terminie, zostaną odrzucone;
2) w drugim etapie zgłoszone projekty zostaną poddane ocenie merytorycznej przez Komisję
konkursową, zwaną dalej „Komisją”. Komisja oceni każdy projekt według kryteriów określonych
w ust. 2, przyznając punkty za każde kryterium w skali od 1 do 5.
2. Kryteria oceny projektów:
1) innowacyjność praktyk, narzędzi i form przekazu;
2) uwzględnienie potrzeb społeczności lokalnej i realizowanych przy udziale tej społeczności;
3) włączenie w realizację projektu różnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4) uniwersalność projektu, tj. możliwość adaptacji projektu w innych warunkach miejscowych
i społecznych.


§ 7. Komisja


1. W celu rozstrzygnięcia konkursu powołuje się Komisję, w składzie do 8 osób.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) praktycy kultury z doświadczeniem w pracy ze społecznościami lokalnymi zapraszani przez
Instytut w porozumieniu z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
2) przedstawiciele Instytutu;
3) przedstawiciele Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
3. Skład osobowy Komisji dla poszczególnych edycji konkursu określa Marszałek Województwa
Mazowieckiego, w drodze zarządzenia.
4. Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) dokonanie oceny merytorycznej zgłoszonych projektów;
2) przyznanie punktów, w sposób określony w § 6 ust. 1 pkt 2;
3) dokonanie wyboru laureatów konkursu oraz podziału nagród.
5. Obsługę Komisji zapewnia Instytut.
6. Komisja obraduje na posiedzeniach.
7. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, wybrany na pierwszym posiedzeniu Komisji przez
Członków Komisji lub osoba przez niego wyznaczona.
8. Komisja może obradować z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).
9. Z prac Komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) datę i miejsce lub tryb posiedzenia;
2) podjęte przez Komisję decyzje;
3) listę laureatów;
4) listę obecności Członków Komisji;
5) podpis prowadzącego obrady;
10. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez Instytut spośród jego pracowników.


§ 8. Nagrody i ogłoszenie wyników konkursu


1. W każdej kategorii konkursowej zostaną nagrodzone dwa najlepsze projekty, które uzyskały
najwyższą liczbę punktów w danej kategorii konkursowej. Autorzy nagrodzonych projektów
otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne.
2. Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień. Autorzy wyróżnionych projektów
otrzymają dyplomy.
3. Pula nagród w konkursie wynosi 60.000 zł. Wysokość indywidualnej nagrody pieniężnej
dla nagrodzonego projektu wynosi 6.000 zł brutto.
4. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłonienia laureatów lub przyznania mniejszej lub większej
liczby nagród w danej kategorii konkursowej. Decyzje o niewyłonieniu laureatów lub o przyznaniu
mniejszej lub większej liczby nagród w danej kategorii konkursowej podejmuje Komisja
bezwzględną większością głosów.
5. Nagroda zostanie pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
6. Ogłoszenie wyników konkursu następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej
www.mazovia.pl oraz na stronie www.mazowieckieobserwatorium.pl po przeprowadzeniu
konkursu.
7. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy projektów zostaną powiadomieni o terminie i sposobie przekazania
nagród telefonicznie lub mailowo.


§ 9. Licencja


1. Przez nadesłanie zgłoszenia projektu autor projektu udziela Organizatorowi niewyłącznej,
bezpłatnej licencji na korzystanie z projektu w celu przeprowadzenia konkursu
oraz ogłoszenia jego wyników.
2. Autor nagrodzonego projektu (laureat) w zamian za przyznanie nagrody pieniężnej udziela na rzecz
Organizatora niewyłącznej licencji na korzystanie z projektu w celu publikacji projektu
na stronach internetowych oraz w materiałach drukowanych i elektronicznych na polach eksploatacji
obejmujących:
1) wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską,
zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową;
2) wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym
w sieci Internet;
3) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym
w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Autor nagrodzonego projektu wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora
lub upoważniony przez niego podmiot opracowania projektów na potrzeby określone w ust. 2,
w tym dokonania skrótów, przemontowań, modyfikowania całości lub pojedynczych fragmentów,
ich korekty oraz łączenia z innymi utworami.
4. Licencja upoważnia Organizatora do eksploatacji projektu bez ograniczeń terytorialnych przez czas
nieokreślony. Autor nagrodzonego projektu zobowiązuje się nie wypowiadać udzielonej licencji,
chyba że Organizator naruszy w sposób istotny warunki licencji i nie zaprzestanie naruszeń mimo
wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.
5. Autor nagrodzonego projektu zobowiązuje się nie rozporządzać prawami autorskimi
do utworów w sposób, który mógłby spowodować utratę lub ograniczenie udzielonej Organizatorowi
licencji.
6. Organizator może udzielać dalszej licencji w granicach uzyskanej licencji.


§ 10. Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe to:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719
Warszawa, tel. (22) 59-79-100, e-mail: urząd_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP:
/umwm/esp.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc
na adres wskazany w ust. 1 lub e-mail: iod@mazovia.pl .
3. Dane osobowe uczestników, uczestników wyróżnionych i zwycięzców:
1) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w związku z dążeniem do zawarcia i realizacją umowy za którą uważa
się Regulamin konkursu w celu przeprowadzenia konkursu, przygotowania cyfrowej
publikacji pokonkursowej (w przypadku decyzji o jej wydaniu) oraz przyznawania
i wypłacania nagród w konkursie w celach podatkowych– jeżeli występują obowiązki
podatkowe z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30 i 41 ustawy z 26
lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 1387,
z późn. zm.), w zakresie, jaki dotyczy wykonania obowiązku pobrania zaliczek na podatek
dochodowy od nagród przekazanych zwycięzcom);
2) mogą być upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku, miejsca pracy oraz treści
zgłoszonego projektu konkursowego, np. na stronie internetowej Samorządu Województwa
Mazowieckiego www.mazovia.pl; www.mazowieckieobserwatorium.pl; w cyfrowej publikacji
pokonkursowej (w przypadku decyzji o jej wydaniu);
3) zostaną powierzone do przetwarzania Instytutowi z siedzibą przy ul. Elektoralnej 12,
00-139 Warszawa, który prowadzić będzie wszystkie sprawy związane z organizacją
i przeprowadzeniem konkursu oraz wypłatą nagród dla zwycięzców;
4) mogą zostać udostępnione lub powierzone podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
5) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z obowiązujących przepisów w zakresie
archiwizowania dokumentów;
6) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie
indywidualnej.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia. Ponadto uczestnikom przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl). W zakresie w jakim dane
są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy – przysługuje również prawo żądania
przeniesienia danych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi
przeprowadzenia konkursu. Niepodanie danych uniemożliwi dokonanie weryfikacji formalnej
i merytorycznej zgłoszenia, które zostanie złożone w ramach konkursu i tym samym dalszy
udział w konkursie. Przystępując do konkursu, każdy uczestnik akceptuje postanowienia
niniejszego regulaminu poprzez złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią
i akceptacji jego warunków.
6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, 03-472
Warszawa, tel. (22) 59-79-501/540, fax. (22) 59-79-502.


§ 11. Postanowienia końcowe


1. Regulamin jest dostępny na stronie www.mazowieckieobserwatorium.pl
2. Szczegółowy terminarz konkursu, tj. termin wypełniania formularzy zgłoszeniowych online,
rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników, zostanie określony w ogłoszeniu konkursowym
opublikowanym na stronie internetowej www.mazovia.pl oraz na stronie
www.mazowieckieobserwtaoriumkultury.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach; zmiany
regulaminu zostaną opublikowane na stronie www.mazowieckieobserwtaoriumkultury.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.