A- A A+
vimeo facebook
Shortcut Europe 2011
Shortcut Europe 2011

ShortCut Europe to międzynarodowe spotkania ludzi kultury organizowane co roku w innym miejscu. Konferencje te służą refleksji o kulturze we współczesnym świecie. Stanowią międzynarodowe forum debaty publicznej o kulturze i edukacji kulturalnej oraz platformę wymiany praktycznej wiedzy o strategiach i politykach kulturalnych.

W 2011 roku ShortCut Europe odbył się w Warszawie i przypadł na okres prezydencji Polski w Unii Europejskiej. W dniach 16-18 listopada w przestrzeniach Centrum Artystycznego Basen oraz Teatru Imka spotkali się animatorzy, edukatorzy i twórcy z Polski, Europy i świata. Kongres warszawski stanowił forum wymiany wiedzy o centrach kultury ze starej i nowej Europy oraz prezentacji nowatorskich rozwiązań na polu działań kulturalnych. Był również próbą znalezienia nowej formuły debaty, pracy z dobrymi praktykami, wspólnego działania oraz otwarcia na publiczność. Bardzo ważne było połączenie tradycyjnej formuły konferencji z przeniesieniem części dyskusji do żywych miejsc kultury. Kongres został obudowany wydarzeniami artystyczno-edukacyjnymi, poprzedziły go również dwa rozbudowane projekty: Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego. ShortCut/Cięcie: prolog oraz Cięcie – interdyscyplinarny projekt edukacyjno-animacyjny, stanowiące twórcze rozwinięcie podejmowanych podczas debat problemów.

Tematy paneli kongresu ShortCut Europe:

 • instytucje i centra kultury wobec systemu
 • edukacyjne „orientuj się!” – w poszukiwaniu utraconego uczestnika
 • kultura jako przestrzeń wolności i anarchii
 • polska wielokulturowa?
 • kultura i sztuka sięga bruku
 • rozwój przez kulturę?
 • sieciowanie kultury

Cele projektu:

 • wymiana wiedzy o instytucjach i centrach kultury w Polsce, Europie i na świecie, z uwzględnieniem praktyk z krajów Partnerstwa Wschodniego, inspiracja dla polskich centrów i instytucji kultury
 • popularyzacja dobrych praktyk w zakresie edukacji kulturalnej
 • wzrost kompetencji twórców kultury, zwiększenie potencjału partycypacyjnego wśród uczestników wydarzeń kulturalnych
 • zbadanie sektora kultury w aspekcie potencjału kulturowego środowisk wykluczonych i zmarginalizowanych
 • zainicjowanie ogólnopolskiej sieci centrów kultury
 • wypracowanie rekomendacji dotyczących lokalnej polityki kulturalnej dla organizatorów instytucji kultury
 • dyskusja nad możliwościami zwiększenia kompetencji kadry kultury poprzez wykorzystanie interdyscyplinarnych narzędzi z pola sztuki i nauki

 

Zespół projektowy:
Ewa Chomicka – Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, koordynatorka projektu
Marcin Śliwa – Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
Anna Halbersztat
Katarzyna Kułakowska

Rada programowa:
Prof. Marek Krajewski – Instytut Socjologii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Tomasz Rakowski – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej / Uniwersytet Warszawski
Katarzyna Mazurkiewicz – Narodowe Centrum Kultury
Wojtek Ziemilski – performer

Konsultacje:
Magdalena Materna – Fundacja Open Art Projects,
Monika Weychert-Waluszko – Toruńskie Forum Twórców i Animatorów Kultury / TVP Kultura / Galeria Foksal.
 
Współpraca:
Anna Desponds, Justyna Nowakowska, Weronika Parfianowicz, Magdalena Różycka, Paulina Sobieszuk

Organizatorzy projektu:
Miasto Stołeczne Warszawa – Biuro Kultury / Leszek Napiontek
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki / Marcin Śliwa
Narodowe Centrum Kultury / Katarzyna Mazurkiewicz, Magdalena Kulikowska
Europejska Sieć Centrów Kultury / Andreas Kaempf
Ośrodek Kultury Ochoty / Bożena Majewska
Dom Kultury „Dorożkarnia” / Anna Michalak, Maryna Czaplińska

Patronaty:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Prezydent m.st. Warszawy,
Marszałek Województwa Mazowieckiego,
Polska Prezydencja w Radzie UE.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym:
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
Narodowego Centrum Kultury,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.