A- A A+
vimeo facebook
Kierunek Kultura 2012
02 // 01 // 2012
Kierunek Kultura 2012
Projekt Kierunek Kultura 2012 składał się z dwóch podstawowych modułów – w ramach projektu Kierunek Kultura 2013 kontynuowaliśmy badania w wybranych powiatach województwa badawczego, w których przeanalizowane zostały zagadnienia z zakresu działalności podmiotów kultury, oraz animacyjnego, w zakresie którego przeprowadziliśmy we współpracy z animatorami oraz zainteresowanymi organizacjami działającymi w sferze kultury na Mazowszu działania animacyjne, wydarzenia artystyczne oraz warsztaty (mikroprojekty).

W pierwszym etapie projektu przeprowadzone zostały badania podmiotów kultury na terenie wybranych powiatów województwa mazowieckiego. Głównym celem badania było opisanie form i praktyk działania podmiotów kultury, a na tej podstawie opisanie ich kondycji. Na podstawie danych zebranych podczas badań jakościowych, m.in. wywiadów pogłębionych, opracowana została ankieta, o wypełnienie której poprosiliśmy podmioty działające w dziedzinie kultury na terenie Mazowsza. Badania prowadził Zespół Badawczy w składzie: dr Magdalena Dudkiewicz, Karol Wittels (koordynator badań terenowych), Michał Bargielski, Anna Czyżewska, Anna Koc-Wittels, Katarzyna Kułakowska oraz Ośrodek Ewaluacji. // Współpraca: Fundacja Obserwatorium.

Drugim etapem było przeprowadzenie w wybranych powiatach działań animacyjnych (mikroprojektów) we współpracy z instytucjami i animatorami funkcjonującymi na Mazowszu. Do udziału w tej części zaprosiliśmy praktyków działających w obszarze edukacji i animacji kulturalnej oraz organizacje działające w dziedzinie kultury na terenie wybranych powiatów województwa mazowieckiego. Działania były prowadzone m.in. metodą Nowej Kultury, która zakłada pracę w środowisku lokalnym opartą o cykl prezentacji oryginalnych dokonań artystycznych na terenach wiejskich i w małych miasteczkach. Założeniem metody jest zwrócenie uwagi na ukryty, zaburzony ład przestrzenny, nieodkrytą, przekłamaną lub zapomnianą historię, zagubioną tożsamość, marazm i niemoc, ale przede wszystkim na potencjał miejsc i ludzi. Działania animacyjne metodą Nowej Kultury prowadził Marek Sztark wraz z organizacjami działającymi w wybranych powiatach: Towarzystwem Aktywnych Kulturalnie PROJEKTORIAT, Stowarzyszeniem "Akademia Łucznica" oraz Żuromińskim Centrum Kultury. // Współpraca: Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów.

Pierwsze działanie animacyjne prowadzone było na terenie powiatu szydłowieckiego. Jego kulminacją stał się niezwykły koncert MARIMBA W KAMIENIOŁOMIE, który odbył się 2 września 2012 roku w kamieniołomie we wsi Śmiłów. Drugie natomiast zostało zrealizowane we wsi Pogorzel w gminie Osieck. Jego zwieńczeniem było otwarcie wystawy "Co się wydarzyło we wsi Pogorzel tego lata?" oraz koncert BACH W POGORZELI, które miały miejsce 22 września 2012 roku. Film podsumowujący te dwa działania animacyjne oraz towarzyszące im wydarzenia dostępny jest w strefie wideo.

Trzecie działanie prowadzone metodą Nowej Kultury odbyło się w powiecie żuromińskim – 15 grudnia 2012 roku w drewnianym kościele w Poniatowie miał miejsce koncert HARFA W PONIATOWIE.

Dodatkowo przeprowadziliśmy dwa warsztaty – w Żurominie i Pułtusku. Warsztat w Żurominie odbył się 7 listopada 2012 roku w gościnnych przestrzeniach Żuromińskiego Centrum Kultury. Wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych z Żuromina i okolic, m.in. z pobliskiego Bieżunia. W Pułtusku natomiast we współpracy z Biblioteką Publiczną im. Joachima Lelewela zorganizowaliśmy dwudniowe warsztaty, które poprowadzili Józef Szkandera i Marek Sztark. W dniach 19-20 listopada 2012 roku w czytelni pułtuskiej biblioteki zgromadzili się przedstawiciele instytucji kultury z Pułtuska i okolic oraz dziennikarze z lokalnej prasy.

Na zakończenie projektu wydana została publikacja Kierunek Kultura - Uwaga na podmioty! Składa się ona z dwóch głównych części: Kierunek Kultura 2012 oraz Miscellanea. Pierwsza zawiera skróconą wersję raportu z badań prowadzonych w ramach projektu oraz wywiad z p. Markiem Sztarkiem prowadzącym działania animacyjne i artystyczne. Natomiast druga część publikacji to pięć esejów, poruszających różne tematy związane z działalnością kulturalną. Anna Czyżewska pisze o funkcjonowaniu i misji muzeów skansenowskich, a Karol Wittels o rewitalizacji obiektów postindustrialnych na Mazowszu. Wojciech Kłosowski i Anna Koc-Wittels w swoich tekstach podejmują temat sztuki art-brut oraz Stowarzyszenia Oto Ja, Beata Rutkowska zaś podzieliła się swoimi doświadczeniami z pracy jako wolontariusz w ramach zajęć ESL (Englisch as a Second Language) prowadzonych w Elementary Schorwood School w Madison (Wisconsin, USA).

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  • Brak komentarzy