A- A A+
vimeo facebook
Sektor kreatywny a podmioty kultury. Formy i metody współpracy
11 // 12 // 2020
Sektor kreatywny a podmioty kultury. Formy i metody współpracy
Raport 2020
Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego zrealizowaliśmy w 2020 r. projekt "Sektor kreatywny a podmioty kultury. Formy i metody współpracy".

Projekt Sektor kreatywny a podmioty kultury. Formy i metody współpracy składał się z dwóch modułów – badawczego i edukacyjnego.


W ramach pierwszego modułu wykonaliśmy diagnozę, której celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, jak układa się współpraca pomiędzy sektorem kreatywnym a podmiotami kultury. Przeprowadziliśmy badanie jakościowe i realizowaliśmy je za pomocą anonimowych, indywidualnych wywiadów pogłębionych. Rekrutacja respondentów do badania miała charakter celowy i była prowadzona dwuetapowo. W pierwszym etapie – pilotażowym – określiliśmy branże z sektora kreatywnego, wskazywane przez instytucje kultury jako te, z którymi współpracują najczęściej (wydawnictwa, projektanci graficzni, producenci wydarzeń kulturalnych, twórcy materiałów foto, audio i wideo, architekci, projektanci wystaw, podmioty zajmujące się nowymi technologiami). W drugim etapie rekrutacyjnym dobraliśmy firmy, starając się dbać o proporcje podmiotów reprezentujących każdą z wybranych branż. Przeprowadziliśmy łącznie 26 wywiadów pogłębionych. W części pilotażowej badania wzięło udział 6 przedstawicieli instytucji kultury z całego kraju, w części kolejnej – przedstawiciele 20 firm z wybranych branż. Opiekę merytoryczną nad przebiegiem badań objęła dr Magdalena Ochał (Kolektyw Badawczy). Badania prowadzono od maja do października 2020 r., we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, Parkiem Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy.

Celem drugiego modułu – działania edukacyjnego, było wypełnienie luki w obszarze wymiany doświadczeń przedstawicieli sektora kreatywnego, instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów NGO. W obliczu ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 spotkanie musiało mieć formułę online. Zdecydowaliśmy, że najlepszym modelem spotkania, umożliwiającym uczestnikom rozmowę i wspólne tworzenie wartościowych treści, będzie Open Space Technology (OST) – innowacyjny sposób organizacji rozmów w dużych grupach, w których uczestnicy nawiązują i pogłębiają relacje, biorą aktywny udział w dyskusjach i wspólnie tworzą wartościowe rozwiązania. W dniu 3 listopada 2020 roku odbyła się (anty) konferencja online Open Space Technology Współtworzenie czy zlecenie? Kreatywne przepływy biznesu i kultury, w której wzięło udział prawie 80 osób (ze 130, które zgłosiły chęć udziału za pomocą kwestionariusza rekrutacyjnego): przedstawicieli sektora kreatywnego, pracowników instytucji kultury, przedstawicieli JST, pracowników NGO, pracowników naukowych, badaczy. Do realizacji spotkania, użyliśmy innowacyjnej platformy QiqoChat, która umożliwia równoczesne zarządzanie wieloma kontami z ZOOM-a, notatkami ze spotkań i innymi aplikacjami.


Podsumowaniem działań projektowych jest publikacja Twórcze przepływy. Sektor kreatywny a podmioty kultury — formy i metody współpracy. Składa się ona z dwóch części: raportu z badań oraz apendyksu podsumowującego spotkanie Open Space Technology Współtworzenie czy zlecenie.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Projekt Sektor kreatywny a podmioty kultury. Formy i metody współpracy jest kontynuacją prac badawczych podjętych przez Mazowiecki Instytut Kultury w 2019 r., podsumowanych w raporcie Diagnoza relacji środowiska biznesu i środowiska kultury. Perspektywa dużych firm działających w województwie mazowieckim. 
Koordynacja projektu:

Anna Woźniak
Dział Edukacji
Mazowiecki Instytut Kultury
tel. 22 586 42 45; 665 603 909
e-mail: a.wozniak@mik.waw.pl
www.mik.waw.pl


       

          

 

             

 

  • Brak komentarzy