A- A A+
vimeo facebook
Program Towarzyszenia
Program Towarzyszenia

Program Towarzyszenia to program wsparcia eksperckiego dla instytucji kultury z województwa mazowieckiego. Wspieramy wybrane do programu instytucje w rozwoju, otwarciu, procesie radzenia sobie z wybranym przez nie wyzwaniem. Program jest tworzony wspólnie z jego uczestniczkami i uczestnikami w oparciu o realne i bieżące potrzeby. Z każdego procesu przeprowadzonego w wybranych instytucjach powstaje multimedialny mini-reportaż.

 

Skutecznie wspieramy przy zmianach i różnego rodzaju „nowych początkach” instytucji.

Umożliwiamy zespołową refleksję na działalnością instytucji, na którą często brakuje czasu.

Rozbudzamy. Wybudzamy ze stagnacji, rutyny i motywujemy do nowych działań.

Wspieramy słabsze, ale docieramy do mocnych stron i potencjałów instytucji.

 

Do współpracy w ramach programu towarzyszenia zapraszamy 4 ekspertów/ekspertki, każda z tych osób towarzyszy jednej wybranej instytucji w ramach obszaru wsparcia, w którym się specjalizuje.

⇒ Dla kogo jest Program Towarzyszenia?

Dla instytucji kultury z gmin do 30tys. mieszkańców lub organizacji pozarządowych pełniących rolę instytucji kultury w gminach, w których nie ma domu kultury, gotowych i otwartych na zespołową pracę. Preferowane będą te instytucje, które wcześniej nie korzystały z innych programów wsparciowych, np. typu DK+, Program Rozwoju Bibliotek lub programów szkoleniowych MIK.

Udział w programie jest bezpłatny.

⇒ Co otrzymują zespoły instytucji w ramach udziału w Programie?

 • spotkanie otwierające Program w Mazowieckim Instytucie Kultury -  20 marca
 • do 17 godzin spotkań z ekspertem_tką, zrealizowanych w terminie od kwietnia do czerwca
 • „Warsztat na start” – warsztaty integracyjno-komunikacyjne
 • warsztat/szkolenie o dowolnej tematyce dopasowany do potrzeb zespołu
 • udział w wizycie studyjnej 8-9 maja
 • wsparcie rzecznicze
 • spotkanie wzmacniające z ekspertem_tką po zakończonym procesie - jesienią 2023 r.
 • multimedialny reportaż z przebiegu procesu w instytucji

W 2022 roku w Programie wzięły udział:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Zbuczynie

Gminne Centrum Kulturyw gminie Poświętne

Kontynuujemy również wsparcie dla 6 instytucji, które brały udział w Programie w 2020 i 2021. Są to:

Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie

Gminna Biblioteka Publiczna w Łochowie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce,

Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej

 Aby zobaczyć co wydarzyło się w Programie Towarzyszenia zapraszamy tu:

https://readymag.com/2993215

Oferowane obszary wsparcia:

 • zaplanowanie działania od pomysłu po ewaluację i wsparcie przy jego realizacji
 • badanie potrzeb odbiorców / lokalnej społeczności
 • gdzie szukać dobrych praktyk i jak dostosowywać je do własnej działalności
 • ewaluacja projektów i działalności
 • rozliczanie projektów
 • diagnoza lokalna metodami partycypacyjnymi – jak ją zaplanować i jak zrealizować
 • otwieranie instytucji kultury na nowe grupy odbiorców (m.in. diagnoza potrzeb; planowanie działań)
 • wspólne wypracowanie misji i wizji instytucji kultury
 • analiza komunikacji i poprawa jej realizacji
 • historia mówiona / archiwum społeczne w naszej instytucji
 • upamiętnijmy naszą historię – zaplanowanie jednodniowego muzeum
 • zabytki, przeszłość, dziedzictwo - jak wykorzystywać lokalne dziedzictwo (materialne i niematerialne) w naszej codziennej działalności?
 • nowa strategia pozyskiwania środków zewnętrznych na działania
 • mała szkoła pisania lepszych wniosków (cykl szkoleniowo-doradczy dla całego zespołu)
 • współpraca z lokalnym biznesem i budowanie partnerstw międzysektorowych na rzecz lokalnej społeczności
 • działania społeczne w procesie rewitalizacji
 • instytucja bez barier - dostosowanie instytucji kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub ze specyficznymi potrzebami
 • ekologicznie i praktycznie - jak działać, żeby być instytucją less waste - poziom intro

W 2020 roku w Programie Towarzyszenia wzięły udział: Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Wolanowie, Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie i Gminnej Bibliotece Publicznej w Łochowie.

W 2021 roku w Programie Towarzyszenia wzięły udziały w Domu Kultury w Przysusze, Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbrówce, Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce

Zespół ekspercki:

Anna Czyżewska - etnolożka, a także trenerka i animatorka kultury. Od 15 lat związana z sektorem pozarządowym, przede wszystkim ze Stowarzyszeniem Pracownia Etnograficzna i Federacją Mazowia. Zrealizowała bardzo wiele różnych projektów animacyjnych (np. jednodniowe muzea), dokumentalnych (np. projekt skanseny.net czy „Polskie ślady w Macedonii), popularyzacyjnych (np. „Miejska ścieżka. Warszawskie Audioprzewodniki”, „Etnografia do kieszeni” czy „Przywracanie wielokulturowej historii Warszawy i Pragi”). Współzakładała niezależne centrum kultury „Pracownia Duży Pokój” w Warszawie. Prowadzi badania i diagnozy (m.in. dla ośrodków kultury w ramach programu Dom Kultury+), a także szkolenia dla kadr kultury (np. dotyczące pisania projektów), obecnie wspiera program BMK Mazowieckie.

Eliza Gryszko - socjolożka o specjalizacji antropologia współczesności/animacja działań lokalnych oraz polityka społeczna/specjalista ds. organizacji pozarządowych. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka i ewaluatorka. Od kilku lat związana zawodowo z sektorem pozarządowym, sektorem kultury, z doświadczeniem pracy w samorządzie lokalnym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu działań aktywizujących społeczność i przedsiębiorców w ramach rewitalizacji i wprowadzaniu zasad dostępności architektonicznej oraz komunikacyjnej w instytucjach publicznych. Obecnie zajmuje się doradztwem rozwojowym w obszarze kultury i budowaniem lokalnej platformy wymiany usług B2B. Pracuje jako doradca kluczowy w Warszawskim Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej.

Tomasz Piątek - edukator, animator, pedagog. Od 16 lat zaangażowany w działalność prospołeczną.  Absolwent Pedagogiki o sp. animator i menedżer kultury na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (2011 r.). Absolwent Szkoły Trenerskiej przy Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej (2011-2013 r.). Absolwent Szkoły Partycypacji Społecznej przy OFOP (2012 r.). Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał pod okiem znanych polskich animatorów – Marii Parczewskiej i Janusza Byszewskiego oraz pod okiem artystów Janusza Bałdygi i Dariusza Paczkowskiego. Inicjator i organizatorów wielu wydarzeń i projektów o profilu społeczno-kulturalnym. Pracuje metodami aktywnymi, opartymi na wzajemnym szacunku, integracji oraz wykorzystaniu potencjału osób uczestniczących. Aktualnie tworzy na pograniczu animacji kulturalnej i gier fabularnych, pisze scenariusze, nagrywa słuchowiska, tworzy materiały w ramach Gier Frejtaga. Autor pierwszej w Polsce publikacji włączającej gry fabularne jako metody działania w instytucjach kultury, link:  https://bit.ly/RPG_w_instytucji  

Martyna Studzińska - trenerka z bogatym doświadczeniem badawczym. Jako badacz jakościowy wspiera projekty prowadzone przez NGO. Chętnie angażuje się w projekty poza Warszawą. Od kilku lat skupia się na działaniach aktywizujących seniorów. Od 3 lat regularnie wspiera Rady Seniorów działające w woj.mazowieckim,  między innymi w planowaniu i koordynacji działań skierowanych do seniorów, prowadzenie ewaluacji własnych działań lub wstępu do konsultacji społecznych. Ewaluatorka, ostatnio zaangażowana w diagnozowanie sytuacji NGO działających w województwie mazowieckim. Działa w zarządzie Stowarzyszenia „Rozwiń się” Edukacja, Kultura, Sport, gdzie prowadzi projekty międzypokoleniowe z wykorzystaniem gier planszowych.

Magdalena Różycka - wspierająca proces towarzyszenia ze strony MIK; koordynatorka projektów kulturalnych i edukacyjnych, edukatorka, kulturoznawczyni, historyczka, badaczka. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i realizacji projektów łączących różne sektory: publiczny i niepubliczny, kultury i oświaty. Absolwentka historii ze specjalizacją wiedza o kulturze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych: Rachunkowość i Rewizja Finansowa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzanie kulturą w strukturach UE w Państwowej Akademii Nauk w Warszawie. Studiowała także kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Natalia Roicka - wspierająca proces towarzyszenia ze strony MIK i koordynatorka Programu Towarzyszenia; praktyczka i menedżerka kultury, absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej. Koordynatorka programów wspierających kadry kultury: Mazowiecka Akademia Kadr Kultury, Innowacyjny Menedżer Kultury, Kultura:Inicjatywy 2019-2020, Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury 2016-2018.

Kontakt:
Natalia Roicka
Dział Edukacji
Mazowiecki Instytut Kultury
tel./SMS 601 668 314
e-mail n.roicka@mik.waw.pl

Autorka fotografii: Jolanta Suszko - Adamczewska

 • Brak komentarzy