A- A A+
vimeo facebook
Program Towarzyszenia
Program Towarzyszenia

Program Towarzyszenia to program wsparcia eksperckiego dla instytucji kultury z województwa mazowieckiego. Wspieramy wybrane do programu instytucje w rozwoju, otwarciu, procesie radzenia sobie z wybranym przez nie wyzwaniem. Program jest tworzony wspólnie z jego uczestniczkami i uczestnikami w oparciu o realne i bieżące potrzeby.

 

Skutecznie wspieramy przy zmianach i różnego rodzaju „nowych początkach” instytucji.

Umożliwiamy zespołową refleksję na działalnością instytucji, na którą często brakuje czasu.

Rozbudzamy. Wybudzamy ze stagnacji, rutyny i motywujemy do nowych działań.

Wspieramy słabsze, ale docieramy do mocnych stron i potencjałów instytucji.

 

W 2024 roku Program Towarzyszenia będzie się składał pilotażowo z 2 ścieżek, którymi zostaną objęte 2 wybrane do Programu instytucje: jedna biblioteka i jeden dom kultury.

W każdej z wybranych instytucji odbędzie się:

  1. indywidualny tutoring dla dyrektora/dyrektorki instytucji
  2. proces towarzyszenia eksperckiego dla całego zespołu instytucji (włączając dyrekcję)

Dla kogo jest Program Towarzyszenia?

Dla instytucji kultury gotowych i otwartych na zespołową pracę:

  • z gmin do 30tys. mieszkańców,
  • których zespół liczy co najmniej 3 osoby (wraz z dyrektorem/osobą zarządzającą)
  • w których osoba na stanowisku dyrektora/osoby zarządczej pełni swoją funkcję od min. 12 miesięcy oraz posiada kontrakt do min. kwietnia 2025r.

W naborze preferowane będą te instytucje, które wcześniej nie korzystały z innych programów wsparciowych, np. typu DK+, Program Rozwoju Bibliotek, BLISKO, Zaproś nas do siebie.

Udział w programie jest bezpłatny.

 

Do tej pory w Programie wzięły udział:

Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie

Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Zbuczynie

Gminne Centrum Kultury w gminie Poświętne

Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie

Gminna Biblioteka Publiczna w Łochowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce

Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce

Dom Kultury w Przysusze

Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie

 

Aby zobaczyć co wydarzyło się w Programie Towarzyszenia zapraszamy tu:

https://readymag.com/2993215

 

Zespół:

Eliza Gryszko - w Programie Towarzyszenia w roli ekspertki

Socjolożka o specjalizacji antropologia współczesności/animacja działań lokalnych oraz polityka społeczna/specjalista ds. organizacji pozarządowych. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka i ewaluatorka. Od kilku lat związana zawodowo z sektorem pozarządowym, sektorem kultury, z doświadczeniem pracy w samorządzie lokalnym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu działań aktywizujących społeczność i przedsiębiorców w ramach rewitalizacji i wprowadzaniu zasad dostępności architektonicznej, komunikacyjnej w instytucjach publicznych. Obecnie zajmuje się doradztwem rozwojowym w obszarze kultury. Związana z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, gdzie rozwija i wdraża innowacje społeczne, również w instytucjach kultury oraz na styku sektorów kultura-edukacja-przedsiębiorczość. Coachka kariery w procesie kształcenia. Wspiera inicjatywy młodzieżowe oraz osoby współpracujące z młodzieżą w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.

 

Martyna Studzińska - w Programie Towarzyszenia w roli ekspertki

Trenerka z bogatym doświadczeniem badawczym. Jako badacz jakościowy wspiera projekty prowadzone przez NGO. Chętnie angażuje się w projekty poza Warszawą. Od kilku lat skupia się na działaniach aktywizujących seniorów. Od 3 lat regularnie wspiera Rady Seniorów działające w woj.mazowieckim,  między innymi w planowaniu i koordynacji działań skierowanych do seniorów, prowadzenie ewaluacji własnych działań lub wstępu do konsultacji społecznych. Ewaluatorka, ostatnio zaangażowana w diagnozowanie sytuacji NGO działających w województwie mazowieckim. Działa w zarządzie Stowarzyszenia „Rozwiń się” Edukacja, Kultura, Sport, gdzie prowadzi projekty międzypokoleniowe z wykorzystaniem gier planszowych.

 

Anna Grędzińska - w Programie Towarzyszenia w roli tutorki

Absolwentka Informacji Naukowo-Technicznej i Bibliotekoznawstwa Wydziału Nauk Historycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania dla twórców, artystów i animatorów kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie kontynuuje naukę w Collegium Civitas, gdzie uczęszcza na studia podyplomowe „NVC w organizacjach” (Porozumienie bez Przemocy wg M. Rosenberga). Od 2018 roku jest członkinią Rady Naukowej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ponadto, od 2023 roku działa w Stowarzyszeniu Dyrektorek i Dyrektorów Bibliotek INICJATYWY. Systematycznie rozwija swoje kompetencje w obszarze prawa pracy, efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i selekcji pracowników, motywowania pracowników oraz udzielania informacji zwrotnej, biorąc udział w kursach i szkoleniach. Od 2010 roku pełni funkcję dyrektorki Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. W swojej pracy zawodowej kładzie duży nacisk na rozwój pracowników i pracowniczek, ciągłe doskonalenie jakości usług oraz poszerzanie oferty kulturalnej dla użytkowników Biblioteki na Woli. Z pasją angażuje się w zmiany i modernizację infrastruktury placówek bibliotecznych na terenie dzielnicy (19 filii). Jej motto zawodowe brzmi „Biblioteka to możliwości bez granic”. W 2023 roku została laureatką konkursu Mazowiecki Menedżer Kultury w kategorii I, organizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Magdalena Ulejczyk - w Programie Towarzyszenia w roli tutorki

Absolwentka Kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów – Menedżer Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowych studiów w zakresie Public Relations realizowanych wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Nauk. Ukończyła także podyplomowe studia Life Coaching Start Up realizowane przez Collegium Civitas. Od zakończenia studiów związana była z warszawskim samorządem. W latach 2015-2019 pracowała jako naczelniczka Wydziału Kultury i Promocji w Urzędzie Dzielnicy Bielany. W tym okresie odpowiedzialna była m.in. za stworzenie kompleksowej wizji Planu Rozwoju Kultury dla Dzielnicy Bielany. Współtworzyła mapę działań kulturalnych na Bielanach oraz pierwszą Bielańską Galę Kultury, której założeniem było docenienie środowiska działającego na rzecz rozwoju kultury w dzielnicy. Od września 2020 r. pełni funkcję dyrektorki Mazowieckiego Instytutu Kultury. Od początku pracy w MIK, Magdalena Ulejczyk podkreśla wyjątkową rolę Mazowieckiego Instytutu Kultury jako instytucji badawczej oraz wspierającej kadry kultury w Warszawie i na Mazowszu. Już w pierwszych latach kierowania Instytutem doprowadziła do ustanowienia MIK jako nowoczesnego ośrodka edukacji kulturalnej, integrującego działania badawcze, animacyjne i kulturotwórcze oraz realizującego zadania instytucji artystycznej, w której szczególny nacisk położony jest na dostępność i inkluzywność.

 

 

 Staśka Retmaniak - w Programie Towarzyszenia w roli prowadzącej Warsztaty Otwierające

Trenerka, facylitatorka w Stowarzyszeniu BORIS. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim i studiów podyplomowych „Superwizja w Animacji i Współpracy Środowiskowej” na Uniwersytecie Gdańskim. Pracuje edukacyjnie i rozwojowo z grupami nieformalnymi, instytucjami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi. Od 20 lat pracuje jako animatorka społeczna. Od 15 lat wspiera tworzenie organizacji pozarządowych, rozwój zespołów w instytucjach publicznych, superwizuje pracę liderek/ów animatorek/ów w instytucjach i organizacjach społecznych.

 

Agata Szocińska-Oleksiak - wspierająca proces towarzyszenia ze strony MIK

Socjolożka, koordynatorka wydarzeń i projektów edukacyjnych i kulturalnych. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Menedżerów Kultury SGH. Pracuje w dziale Mazowieckie Obserwatorium Kultury Mazowieckiego Instytutu Kultury, gdzie m.in. współkoordynuje konkursy dla praktyków i menedżerów kultury oraz projekty badawcze.

 

Magdalena Różycka - wspierająca proces towarzyszenia ze strony MIK

Koordynatorka projektów kulturalnych i edukacyjnych, edukatorka, kulturoznawczyni, historyczka, badaczka. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i realizacji projektów łączących różne sektory: publiczny i niepubliczny, kultury i oświaty. Absolwentka historii ze specjalizacją wiedza o kulturze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych: Rachunkowość i Rewizja Finansowa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzanie kulturą w strukturach UE w Państwowej Akademii Nauk w Warszawie. Studiowała także kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Magdalena Ochał - w Programie Towarzyszenia w roli ewaluatorki

Socjolożka i historyczka sztuki, współzałożycielka Kolektywu Badawczego, członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Transdyscyplinarnej Sieci Badaczy Jakościowych. Specjalizuje się w badaniach dla sektora kultury, przeprowadziła wiele diagnoz społecznych i ewaluacji dla instytucji kultury z województwa mazowieckiego. W zrealizowanych w ostatnich latach projektach zajmowała się też między innymi tematem dostępności instytucji publicznych, wykorzystaniem nowych technologii przez podmioty kultury, współpracą między sektorem biznesu i kultury oraz badaniami wspierającymi rozwój publiczności.  

 

Natalia Roicka -  koordynatorka Programu Towarzyszenia

Koordynatorka programów wspierających kadry kultury, m.in.: Mazowiecka Akademia Kadr Kultury, Kultura:Inicjatywy 2019-2020, Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury 2016-2018, Program Towarzyszenia, Dobry to stan; coachka i praktyczka komunikacji empatycznej; absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej, Porozumienia bez Przemocy wg. M. Rosenberga na Collegium Civitas oraz certyfikowanych kursów Coachingu opartego na empatii w szkole Trenerów i Trenerek Komunikacji Opartej na Empatii oraz Coachingu opartego na potrzebach w Sferze NVC w Gdańsku.

 

Kontakt:
Natalia Roicka
Mazowieckie Obserwatorium Kultury
Mazowiecki Instytut Kultury
tel./SMS 601 668 314
e-mail n.roicka@mik.waw.pl

 

  • Brak komentarzy