A- A A+
vimeo facebook
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA:
29 // 10 // 2019
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA: "MAZOWSZE – WARSZAWA, WARSZAWA – MAZOWSZE. Z DZIEJÓW WZAJEMNYCH RELACJI KULTUROWO-ARTYSTYCZNYCH REGIONU I METROPOLII"

Beata Polaczyńska, Dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury
dr hab. Barbara Arciszewska, Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Andrzej Pieńkos, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Michał Wardzyński, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ:

"MAZOWSZE – WARSZAWA, WARSZAWA – MAZOWSZE.
Z DZIEJÓW WZAJEMNYCH RELACJI KULTUROWO-ARTYSTYCZNYCH REGIONU I METROPOLII"

WARSZAWA, MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY, UL. ELEKTORALNA 12, SALA ELEKTORSKA
29-30 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Mazowsze jako region kulturowy i artystyczny przez długi czas cieszyło się odrębnością w stosunku do pozostałych ziem Korony Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej, choć w opinii niektórych badaczy grono dysponentów i odbiorców sztuki oraz same powstające na nim dzieła miały peryferyjny charakter. Od końca XVI w., wraz ze stopniowym wzrostem roli w całym państwie sejmowej i rezydencjonalnej Warszawy, na znaczeniu traciły dotychczas najsilniejsze ośrodki: wojewódzki i biskupi Płock, Pułtusk i prymasowski Łowicz, gdzie coraz więcej zleceń otrzymywali stołeczni artyści oraz rzemieślnicy. Po potopie szwedzkim proporcje te zmieniły się jeszcze bardziej na korzyść Warszawy, niemniej w wielu bardziej oddalonych częściach regionu można było wciąż zauważyć w końcu XVII, XVIII czy nawet na początku XIX w. wyraźne znamiona odrębności. Wiązały się z tym wizyty twórców albo importy dzieł spoza Mazowsza, przede wszystkim z Prus Królewskich, Wielkopolski i Małopolski. W XIX i XX w. rozwinęła się na całym terytorium Królestwa Polskiego (od 1866 r. Kraju Nadwiślańskiego) nowoczesna administracja budowlana, zasilana kadrami kształconymi początkowo w Petersburgu, Kijowie i na uczelniach zachodnioeuropejskich, a od 1898 r. w nowo powstałym Instytucie Politechnicznym w Warszawie. Siły kadrowe dla malarstwa, rzeźby i wybranych gałęzi rzemiosła dostarczyły Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego (1815-31, do 1864 r. Szkoła Sztuk Pięknych, po reaktywacji w 1904 r. Warszawska Szkoła Sztuk Pięknych) i liczne miejscowe zakłady przemysłowe. Wszystkie te przedsięwzięcia nie doczekały się jeszcze obiektywnej oceny. Równolegle, mimo wielu dziesięcioleci badań nad promieniowaniem sztuki Warszawy na okoliczne tereny Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, daleko do pełnego określenia jego przebiegu i spektrum oddziaływania na samo historyczne Mazowsze. Wszechstronna analiza wzajemnych relacji kulturowo-artystycznych regionu i metropolii może być jednym z kluczowych punktów wyjścia do prezentacji nowej syntezy ich przeplatających się stale przez stulecia dziejów. W przygotowaniach do sympozjum stawiamy na ujęcia interdyscyplinarne, zarówno problemowe, jak i syntetyczne. Premiowane będą także referaty poświęcone zabytkom lub grupom dzieł oraz artystom i rzemieślnikom pomijanym dotąd w literaturze przedmiotu.

Prosimy Państwa uprzejmie o przesyłanie opatrzonych tytułami abstraktów 25-minutowych wystąpień, w objętości do 3000 znaków (bez spacji), w formacie .doc i .docx lub pokrewnym, oraz wypełnionych kart zgłoszeniowych, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2019 r., na adres mailowy sympozjum: maz.waw.2019@gmail.com. Decyzja o wynikach kwalifikacji zostanie przekazana drogą mailową do dnia 30 czerwca 2019 r. Organizatorzy sympozjum rezerwują sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń oraz zamówienia konkretnych tematów niektórych referatów. Uczestnikom gwarantują druk tekstów w recenzowanym tomie pokonferencyjnym, uzupełnionym o anglojęzyczne streszczenia i indeksy, a także bogaty zestaw ilustracji, map i wykresów.

Karta zgłoszenia i call for papers do pobrania pod adresem: http://www.ihs.uw.edu.pl/konferencja-mazowsze-warszawa-warszawa-mazowsze-29-30-pazdziernika-2019-call-for-papers/

Informacje i korespondencja: maz.waw.2019@gmail.com
Telefon kontaktowy: +48 501 448 679

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Andrzej Pieńkos
dr hab. Michał Wardzyński
mgr Tomasz Dziewicki
mgr Jan Nowicki

https://www.facebook.com/events/455160318375212/

  • Brak komentarzy