A- A A+
vimeo facebook
Młodzi warszawiacy zmieniają swoje miasto: otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji
06 // 05 // 2019
Młodzi warszawiacy zmieniają swoje miasto: otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji

Etap konkursu:
Ogłoszony


Termin składania ofert:
poniedziałek, 6 maja, 2019 - 16:00


Kategoria konkursu:
Edukacja


Informacje dodatkowe:
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „Młodzi warszawiacy zmieniają swoje miasto” oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Młodzi warszawiacy zmieniają swoje miasto

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 6 maja 2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2019 roku do godz. 16:00 w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawa (parter) przy ulicy Górskiego 7 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Edukacji Urzędu
m.st. Warszawy, ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa. (liczy się data wpływu do Biura). Na wygenerowanym potwierdzeniu złożenia oferty, w górnym prawym rogu, odręcznie, należy dopisać Miasto 2019.Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Edukacji Urzędu
m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (nr telefonu 22 443 35 44, 22 443 36 37,
od poniedziałku do piątku w godz.9 - 15).

  • Brak komentarzy