A- A A+
vimeo facebook
Diagnoza w Kulturze
15 // 10 // 2015
Diagnoza w Kulturze

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Diagnoza w kulturze” w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, poświęconej metodom badań kulturowych wykorzystywanym nie tylko w obiegu akademickim, ale również w projektach kulturalnych różnego typu. Konferencja przeznaczona jest dla kulturoznawców, socjologów kultury, antropologów kulturowych, etnografów, artystów i edukatorów artystycznych, animatorów społeczno-kulturowych, edukatorów, aktywistów miejskich – wykorzystujących w swoich działaniach diagnozę społeczno-kulturową lub zajmujących się badaniem współczesnych praktyk kulturowych.

 

Organizatorzy: Centrum Praktyk Edukacyjnych przy CK ZAMEK w Poznaniu, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Instytut Socjologii UAM

 

Na abstrakty dotyczące poniższych tematów czekamy do 18 września 2015 roku.

Abstrakty należy wysyłać na adres mailowy konferencja@cpe.poznan.pl

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł (wpłaty należy dokonać po uzyskaniu informacji o przyjęciu abstraktu, do 30 września 2015 roku)

Konferencja odbędzie się w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu w dniach od 15 do 16 października 2015 roku.

 

Animacja społeczno-kulturowa, edukacja kulturowa, edukacja artystyczna, projekty rewitalizacyjne, artystyczne projekty społeczne, projekty oparte o współpracę środowiskową, formy aktywizmu miejskiego, projekty aktywizujące społeczności lokalne to te obszary współczesnych praktyk społeczno-kulturowych, którym humanistyka i nauki społeczne mogą dostarczać niezbędnej wiedzy oraz narzędzi dla świadomego i sprawczego działania. Popularna dziś praca metodą projektu prowadzi do zadowalających efektów tylko wtedy, gdy nie jest „odklejona” od jakości otoczenia społecznego, w którym ma być stosowana. Gdy zakłada konsultowanie swoich pomysłów z mieszkańcami świata społecznego, z którymi chcemy współpracować. Gdy uwzględnia ich możliwości, braki i potrzeby. Praca animatorów społeczno-kulturowych, aktywistów miejskich, edukatorów, pracowników instytucji kultury, nauczycieli, pracowników opieki społecznej dotyka najbardziej podstawowych kategorii ważnych dla humanisty, badacza jakościowego, analityka praktyk społeczno-kulturowych, antropologa i socjologa codzienności:

 

pojęcia kultury, uczestnictwa/nieuczestnictwa w kulturze, praktyk kulturowych, animowania społeczności lokalnych, edukacji kulturowej, kompetencji kulturowej, kapitałów społecznego i kulturowego, wykluczenia społeczno-kulturowego, dystynkcji społecznej, integracji-różnicowania wspólnot kulturowych, produkcji i reprodukcji kulturowej, zmiany społeczno-kulturowej, porządków aksjo-normatywnych, marginalizacji, przechwycenia, oporu, subwersji, kolonizacji.

 

Nowe jakości w kulturze rozpoznawane są przez współczesną humanistykę i nauki społeczne. Rzadko jednak efekty badań wspierają w praktyce działania projektowe, a między „badaczami” a „praktykami” dochodzi do realnej współpracy, wymiany doświadczenia i wiedzy. Choć projekty kulturalne zakładają dziś coraz częściej działanie w obszarach problematycznych, newralgicznych – nie zawsze biorą swój początek w umiejętności nazwania ich, oceniania, analizowania i interpretowania. Nie zawsze w związku z tym prowadzą do zakładanych i pożądanych zmian.

 

Chcemy odświeżyć, a następnie poszerzyć zasób narzędzi diagnozy kulturowej, położyć nacisk na interdyscyplinarny charakter relacji pomiędzy ich różnorodnymi obszarami, na ich specyficzny modus łączenia teorii z praktyką.

 

Badania w działaniu, badania wizualne, analiza performatywna, analiza semiotyczna, krytyczna analiza dyskursu, analiza narratologiczna, kulturowe studia miejskie, badania posługujące się sztuką, analiza historyczna, badania antropologiczne, to te narzędzia nauk społecznych, które powinny składać się na, ciągle krystalizujący się, słownik metod diagnozy społeczno-kulturowej wykorzystywanej w pracy humanisty wtedy, gdy działa w przestrzeni pozaakademickich praktyk kulturowych.

 

Proponujemy Państwu dyskusję w następujących obszarach tematycznych:

 

Kompetencje kulturowe. Jak diagnozować? Partycypacja kulturowa – przedmiot i metoda diagnozy Media diagnozowane – media diagnozujące

Diagnoza w animacji i edukacji kulturowej

Otoczenie społeczne instytucji kultury

Diagnoza w projektach miejskich

Diagnoza w projektach artystycznych

Diagnoza w badaniach światów społecznych

 

Rada programowa konferencji:

 

Prof. Rafał Drozdowski

Mgr Maciej Frąckowiak

Dr Marta Kosińska

Dr Rafał Koschany

Prof. Marek Krajewski

Dr Filip Schmidt

Mgr Karolina Sikorska

Dr Agata Skórzyńska

Dr Sylwia Szykowna

 

Sekretarz konferencji

Jakub Walczyk

  • Brak komentarzy