A- A A+
vimeo facebook
Zaproś nas do siebie!
09 // 07 // 2015
Zaproś nas do siebie!
Narodowe Centrum Kultury
Szeroki wachlarz szkoleń, z których instytucja moze zrealizować dowolne 3 w swojej własnej siedzibie. Termin zgłoszeń do 19 czerwca 2015

„Zaproś nas do siebie!” to nowy projekt Narodowego Centrum Kultury, który powstał przy współpracy 3 programów działających na rzecz profesjonalizacji sektora kultury: Domu Kultury+, Kadry Kultury i Platformy Kultury.

Dom Kultury+ gromadzi wokół siebie aktywne i świadome swojej misji domy kultury, Kadra Kultury dzięki szkoleniom prowadzonym już od ponad 10 lat, zachęca do nieustannego podnoszenia kompetencji  ludzi kultury (przede wszystkim jej menedżerów), a Platforma Kultury aktywnie wspiera animatorów kultury, wdrażając rekomendacje z NieKongresu Animatorów Kultury. Chcemy dążyć do połączenia tych potencjałów i doprowadzić do ich spotkania w przestrzeni, w której działają.

Projekt „Zaproś nas do siebie!” polega na zorganizowaniu w siedzibie instytucji zapraszającej cyklu (maksymalnie trzech) szkoleń na temat pobudzania aktywności i działań lokalnych. Instytucja, która wyraża chęć udziału w projekcie powinna zaprosić na szkolenia lokalnych partnerów (z którymi współpracuje, współpracowała lub chce współpracować) – np. inne instytucje, urzędników, animatorów kultury, organizacje pozarządowe.

Szkolenia prowadzone wśród funkcjonujących na tym samym terenie partnerów dadzą komfort i możliwość pracy na rzeczywistych przykładach, pomogą zmierzyć się z realnymi problemami obecnymi w danym środowisku i umiejscowionymi w lokalnym kontekście.

 

Kto może zostać instytucją zapraszającą?

Domy, ośrodki i centra kultury  

 

Zobowiązania instytucji zapraszającej:

wyznaczenie koordynatora projektu ze strony instytucji zapraszającej

sala szkoleniowa na max. 25 osób wraz z niezbędnym wyposażeniem: stoły i krzesła konferencyjne w ilości adekwatnej do liczby uczestników, projektor multimedialny, ekran, flipchart i markery, bezpłatny dostęp do Internetu bezprzewodowego

przeprowadzenie naboru uczestników szkoleń (wśród partnerów)

złożenie sprawozdania merytorycznego i ewaluacji

noclegi dla trenerów i przedstawicieli NCK

catering podczas szkoleń dla uczestników, trenerów i przedstawicieli NCK

Zobowiązania Narodowego Centrum Kultury:

 

opieka merytoryczna

wyznaczenie koordynatora ze strony Narodowego Centrum Kultury

zapewnienie prowadzących szkolenie

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej

 

Komisja oceniająca będzie kierowała się następującymi kryteriami:

partnerstwo – liczba i rodzaj (np.: instytucje kultury, ngo, przedstawiciele biznesu, urzędy) partnerów (1-5 pkt)

dotychczasowa współpraca pomiędzy instytucją zapraszającą a zaproszonymi podmiotami (1-10 pkt)

ocena planu wykorzystania współpracy między instytucją zapraszającą a zaproszonymi podmiotami (1-10 pkt)

Za każde wymienione powyżej kryterium będą przyznawane punkty, których liczbę określiliśmy w nawiasie. Każde zgłoszenie będzie oceniane przez min. 3 osoby (przedstawicieli projektów Kadra Kultury, Platforma Kultury, Dom Kultury+).

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 20h dydaktycznych (2 dni)

TEMATYKA SZKOLEŃ >>

rekrutacja i więcej informacji >>

  • Brak komentarzy