vimeo facebook
O projekcie
O projekcie

 

Warszawa, 22 lutego 2017 r.

 

 

Drogie Kulturalne Edukatorki, Drodzy Kulturalni Edukatorzy!

 

Jak wiecie w 2016 roku Mazowiecki Instytut Kultury został jednym z 16 operatorów 3-letniego programu „Bardzo Młoda Kultura” prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury i rozpoczął realizację projektu pt. „Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury”. Wiosną 2016 roku informowaliśmy o projekcie: w ramach spotkań inicjujących odwiedziliśmy 15 miejscowości w województwie, spotkaliśmy 341 osób zainteresowanych edukacją kulturową, chętnych do dyskusji i gotowych do działania. Przygotowaliśmy cykl warsztatowy, który odbył się w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie – wzięło w nim udział 99 osób. Następnie w konkursie na współorganizację wydarzeń nagrodziliśmy 9 projektów stworzonych w partnerstwach kultury z oświatą. Osobom, które wzięły udział w konkursie, a nie otrzymały dofinansowania zaproponowaliśmy wsparcie. Wspólnie z autorami 12 propozycji, które do nas wpłynęły dopracowaliśmy je tak by były jak najbliższe idei edukacji kulturowej. I tak oto dotarliśmy do kolejnych miejsc i grup dzieci i młodzieży z angażującymi, włączającymi i inspirującymi działaniami i warsztatami. W międzyczasie zespół badawczy pracował nad pierwszym etapem diagnozy środowiska animacji i edukacji kulturowej: analizował dane zastane i prowadził badania podczas poszczególnych etapów realizacji projektu. Odbyły się również 3 webinaria oraz 2 wizyty studyjne dla kulturalnych edukatorów i edukatorek ciekawych dobrych praktyk. Na koniec roku wydaliśmy pierwszą część publikacji, zaplanowanej jako 3-letnia seria wydawnicza, podsumowującą wiedzę, narzędzia i praktyki zebrane podczas całego roku realizacji projektu. 30 stycznia wspólnie świętowaliśmy i podsumowywaliśmy pierwszy rok projektu podczas I Zjazdu Kulturalnych Edukatorów oraz informowaliśmy Was o harmonogramie wydarzeń w projekcie w 2017 roku.

 

W tym momencie jednak z przykrością musimy poinformować Was, że „Kulturalni Edukatorzy” mierzą się z trudnościami, których jeszcze w styczniu planując tegoroczne działania w oparciu o ustalony wcześniej z Narodowym Centrum Kultury budżet zupełnie się nie spodziewaliśmy.  9 lutego wszyscy operatorzy programu zostali poinformowani o decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o obniżeniu budżetu programu w 2017 roku o połowę (z 4 mln na 2 mln zł). Nie otrzymaliśmy jednak żadnego oficjalnego uzasadnienia tej decyzji. 21 lutego dotarła do nas oficjalna informacja o zmniejszeniu dotacji na realizację „Kulturalnych Edukatorów” z 282 000 zł do 135 000 zł.

 

Obecnie podejmujemy starania na rzecz zmiany decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i utrzymania finansowania programu na zadeklarowanym w 2016 roku poziomie. Jednocześnie wyrażamy zaniepokojenie co do czasu w którym ta decyzja została podjęta, formy w jakiej do nas dotarła oraz jej możliwych przyczyn, które wziąwszy pod uwagę efekty społeczne programu są dla nas trudne do wyobrażenia.

 

Proponowany przez NCK budżet dla Kulturalnych Edukatorów pozostawia z projektu szkielet tego, co z trudem wspólnie wypracowaliśmy w zeszłym roku i nie daje szansy na jego rozwój. Zmniejszenie budżetu projektu o 147 000 zł zmusi nas do drastycznych zmian w jego strukturze, m.in. do zrezygnowania z realizacji większości warsztatów fakultatywnych, rezygnacji z webinariów, zmniejszenia ilości nagród przyznanych w konkursie na współorganizację wydarzeń i zmniejszenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz zrezygnowania z tutorskiego wsparcia zwycięskich projektów. Pod znakiem zapytania stanie również forma kontynuowania serii wydawniczej planowanej dotąd jako 9-tomowa publikacja.

 

Do czasu wyjaśnienia sytuacji musimy wstrzymać ogłoszenie konkursu na współorganizację wydarzeń i zastrzec, że wcześniej opublikowane terminy wydarzeń mogą ulec zmianie.

 

Obligatoryjny cykl warsztatowy odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

 

O rozwoju sytuacji oraz konsekwencjach decyzji MKiDN dla projektu „Kulturalni Edukatorzy” będziemy informować Was na bieżąco. 

 

Z poważaniem,

 

Zespół koordynatorek Kulturalnych Edukatorów

 

Katarzyna Kułakowska

 

Katarzyna Lindner

 

Natalia Roicka

 

Agata Roman

 

Magdalena Różycka

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mazowiecki Instytut Kultury jest operatorem regionalnym w województwie mazowieckim w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury. Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury to trzyletnie działanie, którego celem jest wzmacnianie środowiska animacji i edukacji oraz łączenie sektorów kultury i oświaty.

DIAGNOZA

W pierwszym roku prowadzenia diagnozy za jej cel przyjęliśmy naszkicowanie ogólnego obrazu edukacji kulturowej w regionie oraz skupienie się na środowisku edukacji kulturowej w byłych miastach wojewódzkich. W kolejnym roku planujemy przeprowadzenie pogłębionych badań na poziomie miast powiatowych oraz ośrodków gminnych. Oprócz kontynuacji działań zeszłorocznych, chcielibyśmy skupić się na badaniu otoczenia instytucjonalnego środowiska kultury i oświaty. Badaniem planujemy objąć zarówno instytucje centralne jak i lokalne, w tym wydziały zajmujące się oświatą i kulturą w jednostkach samorządowych. Wnioski z diagnozy prowadzonej w pierwszym roku projektu wskazują na konieczność przeprowadzenia  analizy przepływów instytucjonalnych. Na podstawie zebranych dotychczas informacji będziemy chcieli dotrzeć także do kolejnych kategorii podmiotów, w tym zwłaszcza do edukatorów i animatorów działających nieformalnie poza instytucjami. Istotnym elementem diagnozy będzie dla nas  także ewaluacja działań realizowanych w ramach projektów konkursowych. Podejmiemy również próbę zaangażowania w badanie osób biorących udział w konkursie w pierwszym roku programu i pełniących rolę jego ambasadorów. Ważnym celem pozostanie dla nas realizacja diagnozy jako badania w działaniu, połączonego z informowaniem o programie, sieciowaniem oraz działalnością szkoleniowo-warsztatową. Tak jak w ubiegłym roku przy tworzeniu diagnozy współpracujemy z Kolektywem Badawczym. 

WARSZTATY

W tym roku warsztaty podzieliliśmy na dwie niezależne częśći - blok obligatoryjny i blok fakultatywny. Do udziału zaproszamy osoby i podmioty działające w dziedzinie kultury i oświaty: pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych, nauczycieli, samodzielnych animatorów i edukatorów oraz urzędników.

warsztaty obligatoryjne
Na początku lutego uruchomimy zapisy na warsztaty w cyklu obligatoryjnym. Zapisy trwają do 12 lutego. 

Cykl warsztatowy będzie się składał z 3,5 dnia szkoleniowego. 

  • I zjazd: diagnoza w projektowaniu działań z zakresu edukacji kulturowej  (możliwość noclegu)
  • II zjazd: współpraca, komunikacja, wartości 
  • III zjazd: ABC współpracyedukacji i kultury 

Odbędą się 3 obligatoryjne cykle warsztatowe w Warszawie, po 20 uczestników każdy. Warsztaty będą ściśle powiązane z konkursem i oprócz przekazania wiedzy, kompetencji i narzędzi będą wspierały zawiązywanie partnerstw oraz współpracy pomiędzy szeroko pojętymi: oświatą i kulturą. 

warsztaty fakultatywne 
trwają od kwietnia do końca sierpnia 2017 roku. W warsztatach mogą wziąć udział w pierwszej kolejności uczestnicy obligatoryjnego cyklu warsztatowego, uczestnicy warsztatów w 2016 roku a później wszyscy chętni edukatorzy z województwa mazowieckiego. 

Uzupełnieniem warsztatów będą webinaria realizowane we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

KONKURS

W 2017 roku konkurs  na współorganizację wydarzeń będzie dwuetapowy.  W konkursie można będzie składać projekty działań realizowanych przez osoby z sektora kultury i sektora oświaty. W konkursie będą mogły wziąć udział tylko te osoby, które wcześniej uczestniczyły w cyklu warsztatowym w 2016 roku lub w 2017 roku. Ich zadaniem będzie znalezienie partnera z drugiego sektora oraz złożenie odpowiednich wniosków na formularzach opracowanym na potrzeby projektu.  Przed złożeniem wniosku wszystkim uczestnikom zapewnimy możliwość osobistych konsultacji z odpowiednimi specjalistami  Niezależna Komisja Ekspercka wybierze najlepsze projekty, które otrzymają dofinansowanie. Na etapie realizacji działania organizatorzy będą wspierani przez "Latających Animatorów" Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę".

REALIZACJA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW

W konkursie wyłonimy minimum 12 projektów. Wszystkie one zostaną zrealizowane na terenie województwa mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury. 
Projekty będą realizowane w okresie od 19 czerwca do 31 października 2017 roku. 

PUBLIKACJE

Na koniec roku wydamy narzędziownik, czyli broszurę podsumowującą najważniejsze wydarzenia i działania realizowane w ramach projektu oraz prezentującą w skrótowej i przystępnej formie metody i narzędzie, które były wykorzystywane  bądź powstały w trakcie realizacji Kulturalnych Edukatorów.

Opublikujemy także raport z diagnozy środowiska edukacji i animacji w naszym województwa.