vimeo facebook
A- A A+
 
O projekcie
O projekcie
Mazowiecki Instytut Kultury jest operatorem regionalnym w województwie mazowieckim w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury. Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury to trzyletnie działanie, którego celem jest wzmacnianie środowiska animacji i edukacji oraz łączenie sektorów kultury i oświaty.

DIAGNOZA

W pierwszym roku prowadzenia diagnozy za jej cel przyjęliśmy naszkicowanie ogólnego obrazu edukacji kulturowej w regionie oraz skupienie się na środowisku edukacji kulturowej w byłych miastach wojewódzkich. W kolejnym roku planujemy przeprowadzenie pogłębionych badań na poziomie miast powiatowych oraz ośrodków gminnych. Oprócz kontynuacji działań zeszłorocznych, chcielibyśmy skupić się na badaniu otoczenia instytucjonalnego środowiska kultury i oświaty. Badaniem planujemy objąć zarówno instytucje centralne jak i lokalne, w tym wydziały zajmujące się oświatą i kulturą w jednostkach samorządowych. Wnioski z diagnozy prowadzonej w pierwszym roku projektu wskazują na konieczność przeprowadzenia  analizy przepływów instytucjonalnych. Na podstawie zebranych dotychczas informacji będziemy chcieli dotrzeć także do kolejnych kategorii podmiotów, w tym zwłaszcza do edukatorów i animatorów działających nieformalnie poza instytucjami. Istotnym elementem diagnozy będzie dla nas  także ewaluacja działań realizowanych w ramach projektów konkursowych. Podejmiemy również próbę zaangażowania w badanie osób biorących udział w konkursie w pierwszym roku programu i pełniących rolę jego ambasadorów. Ważnym celem pozostanie dla nas realizacja diagnozy jako badania w działaniu, połączonego z informowaniem o programie, sieciowaniem oraz działalnością szkoleniowo-warsztatową. Tak jak w ubiegłym roku przy tworzeniu diagnozy współpracujemy z Kolektywem Badawczym. 

WARSZTATY

W tym roku warsztaty podzieliliśmy na dwie niezależne częśći - blok obligatoryjny i blok fakultatywny. Do udziału zaproszamy osoby i podmioty działające w dziedzinie kultury i oświaty: pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych, nauczycieli, samodzielnych animatorów i edukatorów oraz urzędników.

warsztaty obligatoryjne
Na początku lutego uruchomimy zapisy na warsztaty w cyklu obligatoryjnym. Zapisy trwają do 12 lutego. 

Cykl warsztatowy będzie się składał z 3,5 dnia szkoleniowego. 

  • I zjazd: diagnoza w projektowaniu działań z zakresu edukacji kulturowej  (możliwość noclegu)
  • II zjazd: współpraca, komunikacja, wartości 
  • III zjazd: ABC współpracyedukacji i kultury 

Odbędą się 3 obligatoryjne cykle warsztatowe w Warszawie, po 20 uczestników każdy. Warsztaty będą ściśle powiązane z konkursem i oprócz przekazania wiedzy, kompetencji i narzędzi będą wspierały zawiązywanie partnerstw oraz współpracy pomiędzy szeroko pojętymi: oświatą i kulturą. 

warsztaty fakultatywne 
trwają od kwietnia do końca sierpnia 2017 roku. W warsztatach mogą wziąć udział w pierwszej kolejności uczestnicy obligatoryjnego cyklu warsztatowego, uczestnicy warsztatów w 2016 roku a później wszyscy chętni edukatorzy z województwa mazowieckiego. 

Uzupełnieniem warsztatów będą webinaria realizowane we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

KONKURS

W 2017 roku konkurs  na współorganizację wydarzeń będzie dwuetapowy.  W konkursie można będzie składać projekty działań realizowanych przez osoby z sektora kultury i sektora oświaty. W konkursie będą mogły wziąć udział tylko te osoby, które wcześniej uczestniczyły w cyklu warsztatowym w 2016 roku lub w 2017 roku. Ich zadaniem będzie znalezienie partnera z drugiego sektora oraz złożenie odpowiednich wniosków na formularzach opracowanym na potrzeby projektu.  Przed złożeniem wniosku wszystkim uczestnikom zapewnimy możliwość osobistych konsultacji z odpowiednimi specjalistami  Niezależna Komisja Ekspercka wybierze najlepsze projekty, które otrzymają dofinansowanie. Na etapie realizacji działania organizatorzy będą wspierani przez "Latających Animatorów" Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę".

REALIZACJA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW

W konkursie wyłonimy minimum 12 projektów. Wszystkie one zostaną zrealizowane na terenie województwa mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury. 
Projekty będą realizowane w okresie od 19 czerwca do 31 października 2017 roku. 

PUBLIKACJE

Na koniec roku wydamy narzędziownik, czyli broszurę podsumowującą najważniejsze wydarzenia i działania realizowane w ramach projektu oraz prezentującą w skrótowej i przystępnej formie metody i narzędzie, które były wykorzystywane  bądź powstały w trakcie realizacji Kulturalnych Edukatorów.

Opublikujemy także raport z diagnozy środowiska edukacji i animacji w naszym województwa.