KONKURS: IMPULS KULTURY

regulamin

Regulamin II edycji konkursu IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych

 

 

1. Organizatorzy

Organizatorami II edycji konkursu IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych na najlepszy projekt z zakresu animacji i edukacji kulturalnej w województwie mazowieckim, zwanego dalej „konkursem”, są Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury, zwani dalej „Organizatorami”.

 

2. Cele konkursu

Cele konkursu to:

 • wyłonienie i nagrodzenie oryginalnych, autorskich projektów z zakresu animacji i edukacji kulturalnej, zrealizowanych w okresie pomiędzy 1 stycznia 2019 r. a 30 czerwca 2021 r. na terenie województwa mazowieckiego, wykorzystujących innowacyjne metody pracy;
 • promowanie i upowszechnianie nagrodzonych projektów;
 • inspirowanie do twórczych, wzorcotwórczych, nowatorskich działań z zakresu animacji i edukacji kulturalnej służące aktywizacji i integracji społecznej różnych środowisk;
 • wzmacnianie znaczenia sztuki i wątków artystycznych podejmowanych przez środowisko animatorów i edukatorów kulturalnych.

 

3. Warunki udziału w konkursie

Konkurs jest skierowany do osób fizycznych - praktyków kultury działających na terenie województwa mazowieckiego (pracowników instytucji kultury, osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, członków grup nieformalnych i osób fizycznych działających autonomicznie), realizujących działania i projekty z zakresu animacji i edukacji kulturalnej.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie autorskiego projektu z zakresu animacji i edukacji kulturalnej zrealizowanego w okresie pomiędzy 1 stycznia 2019 r. a 30 czerwca 2021 r. na terenie województwa mazowieckiego.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz pracownicy i stali współpracownicy Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Do konkursu nie zostaną dopuszczone projekty nagrodzone i wyróżnione w jego poprzedniej edycji oraz projekty stanowiące ich kontynuację.

 

4. Wymagania dotyczące projektu

Projekt z zakresu animacji i edukacji kulturalnej może złożyć autor projektu występujący indywidualnie lub zespół współautorów projektu liczący nie więcej niż 3 osoby.

Aplikując do konkursu można złożyć maksymalnie dwa projekty w dwóch różnych kategoriach.

Zgłoszenia projektów dokonuje się w formie elektronicznej przesyłając online poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy od dnia 1.07.2021 r. do dnia 15.09.2021 r., do którego odnośnik widnieje na stronie mazowieckieobserwatorium.pl wraz z oświadczeniem w sprawie ochrony danych osobowych stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu.

Zgłoszenie projektowe powinno zawierać następujące elementy:

 • imię i nazwisko osoby/osób aplikujących w konkursie wraz z krótkim biogramem oraz danymi teleadresowymi;
 • dane instytucji, z którą autor lub zespół współautorów są związani (jeśli dotyczy);
 • informacje o projekcie;
 • kategorię działania (do wyboru 1 z 5 z kategorii konkursowych);
 • tytuł projektu;
 • opis projektu wraz z celami, użytymi materiałami, zasobami, technologiami;
 • grupę docelową projektu;
 • termin realizacji projektu;
 • szacunkowy koszt realizacji projektu;
 • zgodę na wykorzystanie wizerunku i akceptację postanowień regulaminu konkursu.

 

5. Kategorie konkursowe

Projekty można zgłaszać w następujących kategoriach:

 • projekt zrealizowany w przestrzeni publicznej;
 • projekt oparty na dziedzictwie lokalnym (materialnym i niematerialnym);
 • projekt storytellingowy taki, w którym sztuka opowiadania stanowi oś dla działań z zakresu animacji i edukacji kulturalnej;
 • projekt zrealizowany w oparciu o nowe technologie;
 • projekt zrealizowany online.

Kategorię, w której projekt jest zgłaszany, wskazuje autor lub zespół współautorów projektu.

Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, zastrzegają sobie prawo zakwalifikowania projektu  do innej kategorii konkursowej niż wskazana przez autora lub zespół współautorów projektu.

 

6. Ocena projektów

Zgłoszone do konkursu projekty zostaną ocenione dwuetapowo:

 • w pierwszym etapie zostaną poddane ocenie formalnej przez pracowników Mazowieckiego Instytutu Kultury. Projekty nie spełniające wymogów formalnych – czyli takie, które są poza kategoriami konkursowymi, niezgodne z zapisami regulaminu bądź niekompletne - zostaną odrzucone;
 • w drugim etapie zgłoszone projekty zostaną poddane ocenie merytorycznej przez Komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”. Komisja oceni każdy projekt według kryteriów określonych w ust. 2, przyznając punkty za każde kryterium w skali od 1 do 3, a następnie spośród najwyżej punktowanych projektów wyłoni nagrodzone i wyróżnione działania.

Kryteria oceny projektów:

 • innowacyjność praktyk, narzędzi i form przekazu;
 • uwzględnienie potrzeb społeczności lokalnej i jej włączenie w realizację projektu;
 • włączenie w realizację projektu różnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062);
 • uniwersalność projektu, tj. możliwość adaptacji projektu w innych warunkach miejscowych i społecznych;
 • staranność przygotowania aplikacji konkursowej (w tym staranność i poprawność językowa).

 

7. Komisja

W celu rozstrzygnięcia konkursu powołuje się Komisję, w składzie do 8 osób. W skład Komisji wchodzą:

 • praktycy kultury z doświadczeniem w pracy ze społecznościami lokalnymi zapraszani przez Mazowiecki Instytut Kultury w porozumieniu z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 • przedstawiciele Mazowieckiego Instytutu Kultury;
 • przedstawiciele Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Skład osobowy Komisji dla poszczególnych edycji konkursu określa Marszałek Województwa Mazowieckiego, w drodze zarządzenia.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

 • dokonanie oceny merytorycznej zgłoszonych projektów;
 • przyznanie punktów, w sposób określony w § 6 ust. 1 pkt 2;
 • dokonanie wyboru laureatów konkursu oraz podziału nagród.

Obsługę Komisji zapewnia Mazowiecki Instytut Kultury.

Komisja obraduje na posiedzeniach.

Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, wybrany spośród członków Komisji lub osoba przez niego wyznaczona.

Komisja może obradować z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Z prac Komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

 • datę i miejsce lub tryb posiedzenia;
 • podjęte przez Komisję decyzje;
 • listę laureatów;
 • listę obecności członków Komisji;
 • podpis prowadzącego obrady.

Protokół sporządza osoba wyznaczona przez Mazowiecki Instytut Kultury spośród jego pracowników.

 

8. Nagrody i ogłoszenie wyników konkursu

W każdej kategorii konkursowej zostaną nagrodzone dwa najlepsze projekty wyłonione przez Komisję. Autorzy lub zespoły współautorów nagrodzonych projektów otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne.

Organizatorzy przewidują możliwość przyznania wyróżnień. Autorzy lub zespoły współautorów wyróżnionych projektów otrzymają dyplomy.

Pula nagród w konkursie wynosi 90.000 zł. Wysokość indywidualnej nagrody pieniężnej  dla autora nagrodzonego projektu wynosi 6.000 zł brutto. Wysokość nagrody pieniężnej dla zespołu współautorów nagrodzonego projektu wynosi 9.000 zł brutto.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, w przypadku posiadania wolnych środków w puli nagród, przyznania wyróżnionym w konkursie autorom lub zespołom współautorów nagród pieniężnych w wysokości do 1.000 zł brutto za projekt.

W przypadku przyznania nagrody pieniężnej zespołowi współautorów, nagroda zostanie podzielona pomiędzy współautorów w równych częściach, chyba że nagrodzeni współautorzy we wspólnym oświadczeniu wskażą inny sposób podziału nagrody.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niewyłonienia laureatów lub przyznania mniejszej lub większej liczby nagród w danej kategorii konkursowej. Decyzje o niewyłonieniu laureatów lub o przyznaniu mniejszej lub większej liczby nagród w danej kategorii konkursowej podejmuje Komisja bezwzględną większością głosów.

Nagroda zostanie pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ogłoszenie wyników konkursu następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej mazovia.pl oraz na stronie www.mazowieckieobserwatorium.pl po przeprowadzeniu konkursu.

Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy lub współautorzy projektów zostaną powiadomieni o terminie i sposobie przekazania nagród telefonicznie lub mailowo.

 

9. Licencja

Przez nadesłanie zgłoszenia projektu autor bądź współautor projektu udziela Organizatorom niewyłącznej, bezpłatnej licencji na korzystanie z projektu w celu przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.

Autor bądź współautor nagrodzonego projektu (laureat) w zamian za przyznanie nagrody pieniężnej udziela na rzecz Organizatorów niewyłącznej licencji na korzystanie z projektu w celu publikacji projektu na stronach internetowych oraz w materiałach drukowanych i elektronicznych na polach eksploatacji obejmujących:

 • wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową;
 • wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym sieci Internet;
 • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Autor bądź współautor nagrodzonego projektu wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatorów lub upoważniony przez nich podmiot opracowania projektów na potrzeby określone w ust. 2, w tym dokonania skrótów, przemontowań, modyfikowania całości lub pojedynczych fragmentów, ich korekty oraz łączenia z innymi utworami.

Licencja upoważnia Organizatorów do eksploatacji projektu bez ograniczeń terytorialnych przez czas nieokreślony. Autor bądź współautor nagrodzonego projektu zobowiązuje się nie wypowiadać udzielonej licencji, chyba że Organizatorzy naruszą w sposób istotny warunki licencji i nie zaprzestaną naruszeń mimo wyznaczenia im w tym celu odpowiedniego terminu.

Autor bądź współautor nagrodzonego projektu zobowiązuje się nie rozporządzać prawami autorskimi do utworów w sposób, który mógłby spowodować utratę lub ograniczenie udzielonej Organizatorom licencji.

Organizatorzy mogą udzielać dalszej licencji w granicach uzyskanej licencji.

 

10. Ochrona danych osobowych

Administratorami danych osobowych są wspólnie:

 • Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 • Mazowiecki Instytut Kultury, dane kontaktowe to: ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa, (22) 586-42-00, e-mail: mik@mik.waw.pl

Administratorzy wyznaczyli inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres wskazany w ust. 1 pkt 1 lub e-mail: iod@mazovia.pl oraz wspólny punkt kontaktowy: urząd_marszalkowski@mazovia.pl .

Dane osobowe uczestników konkursu: będą przetwarzane w związku z dążeniem do zawarcia i realizacji umowy, za którą uważa się Regulamin konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[1]), w celu przeprowadzenia konkursu, przygotowania i wydania publikacji pokonkursowej oraz przyznania i wypłacenia nagród w konkursie w celach podatkowych – jeżeli występują obowiązki podatkowe wynikające z art. 30 i art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), w zakresie jaki dotyczy wykonania obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy od nagród przekazanych zwycięzcom; mogą być upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku, miejsca pracy oraz treści zgłoszonego projektu konkursowego, np. na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego mazovia.pl; na stronie www.mazowieckieobserwatorium.pl; w publikacji pokonkursowej; mogą zostać udostępnione lub powierzone podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowieckiego Instytutu Kultury; będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164); nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Uczestnikom konkursu przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Uczestnikom konkursu przysługuje dodatkowo prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorom przeprowadzenia konkursu. Niepodanie danych uniemożliwi dokonanie weryfikacji formalnej i merytorycznej zgłoszenia, które zostanie złożone w ramach konkursu i tym samym dalszy udział w konkursie.

 

11. Postanowienia końcowe

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie mazowieckieobserwatorium.pl

Szczegółowy terminarz konkursu, tj. termin wypełniania formularzy zgłoszeniowych online, rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników, zostanie określony w ogłoszeniu konkursowym opublikowanym na stronie internetowej www.mazovia.pl oraz na stronie www.mazowieckieobserwatorium.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach; zmiany regulaminu zostaną opublikowane na stronie www.mazowieckieobserwatorium.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje wspólnie podejmują Organizatorzy.

 

[1] Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz w Dz. Urz. UE L 74
z 04.03.2021, str. 35.

Załączniki:

oswiadczenie-odo-ik-2021.pdf - pobrań: 128, rozmiar: 426,92 KB