KONKURS: IMPULS KULTURY

regulamin

Regulamin III edycji konkursu IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych

§ 1.

Organizatorzy


Współorganizatorami III edycji konkursu IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych na najlepszy projekt z zakresu animacji i edukacji kulturalnej w województwie mazowieckim, zwanego dalej „konkursem”, są Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury, zwani dalej „Organizatorami”.

§ 2.

Cele konkursu


Cele konkursu to:
1) wyłonienie i nagrodzenie oryginalnych, autorskich projektów z zakresu animacji i edukacji kulturalnej, zrealizowanych w okresie pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a 30 maja 2022 r. na terenie województwa mazowieckiego, wykorzystujących innowacyjne metody pracy;
2) promowanie i upowszechnianie nagrodzonych projektów;
3) inspirowanie do twórczych, wzorcotwórczych, nowatorskich działań z zakresu animacji i edukacji kulturalnej służących aktywizacji i integracji społecznej różnych środowisk;
4) wzmacnianie znaczenia sztuki i wątków artystycznych podejmowanych przez środowisko animatorów i edukatorów kulturalnych.

§ 3.

Warunki udziału w konkursie


1. Konkurs jest skierowany do osób fizycznych - praktyków kultury działających na terenie województwa mazowieckiego (pracowników instytucji kultury, osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, członków grup nieformalnych i osób fizycznych działających autonomicznie), realizujących działania i projekty z zakresu animacji i edukacji kulturalnej.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie autorskiego projektu z zakresu animacji i edukacji kulturalnej zrealizowanego w okresie pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a 30 maja 2022 r. na terenie województwa mazowieckiego.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz pracownicy i stali współpracownicy Mazowieckiego Instytutu Kultury oraz członkowie Komisji konkursowej. 
4. Do konkursu nie zostaną dopuszczone projekty nagrodzone i wyróżnione w jego poprzednich edycjach oraz projekty stanowiące ich kontynuację.

§ 4.

Wymagania dotyczące projektu


1. Projekt z zakresu animacji i edukacji kulturalnej może złożyć autor projektu występujący indywidualnie lub zespół współautorów projektu liczący nie więcej niż 3 osoby.
2. Aplikując do konkursu można złożyć maksymalnie dwa projekty w dwóch różnych kategoriach spośród wymienionych w § 5 ust. 1.
3. Zgłoszenia projektów dokonuje się w formie elektronicznej przesyłając online poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, na stronie www.mazowieckieobserwatorium.pl wraz z oświadczeniem w sprawie ochrony danych osobowych sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu konkursu.
4. Zgłoszenie projektowe powinno zawierać:
1) imię i nazwisko osoby/osób aplikujących w konkursie wraz z krótkim biogramem oraz danymi teleadresowymi;
2) dane instytucji, z którą autor lub zespół współautorów są związani (jeśli dotyczy);
3) informacje o projekcie;
4) kategorię działania (do wyboru 1 z 4 kategorii konkursowych wymienionych w § 5 ust. 1);
5) tytuł projektu;
6) opis projektu wraz z celami, użytymi materiałami, zasobami, technologiami;
7) grupę odbiorców projektu;
8) termin realizacji projektu;
9) szacunkowy koszt realizacji projektu;
10) zgodę na wykorzystanie wizerunku i akceptację postanowień regulaminu konkursu.

§ 5.

Kategorie konkursowe


1. Projekty można zgłaszać w następujących kategoriach:
1) projekt zrealizowany w przestrzeni publicznej;
2) projekt oparty na dziedzictwie lokalnym (materialnym i niematerialnym);
3) projekt storytellingowy tzn. taki, w którym sztuka opowiadania stanowi oś dla działań z zakresu animacji i edukacji kulturalnej;
4) projekt zrealizowany online bądź w oparciu o nowe technologie i formy przekazu.
2. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, zastrzegają sobie prawo zakwalifikowania projektu do innej kategorii konkursowej niż wskazana przez autora lub zespół współautorów projektu.

§ 6.

Ocena projektów


1. Zgłoszone do konkursu projekty będą oceniane dwuetapowo:
1) w pierwszym etapie zostaną poddane ocenie formalnej przez pracowników/współpracowników Mazowieckiego Instytutu Kultury. Projekty nie spełniające wymogów formalnych (poza kategoriami konkursowymi, niezgodne z zapisami regulaminu bądź niekompletne) zostaną odrzucone;
2) w drugim etapie zgłoszone projekty, spełniające wymogi formalne tj. pozytywnie ocenione w pierwszym etapie, zostaną poddane ocenie merytorycznej przez Komisję, o której mowa w § 7. Komisja oceni każdy projekt według kryteriów, o których mowa w ust. 2, przyznając punkty za każde kryterium w skali od 1 do 3, a następnie spośród najwyżej punktowanych projektów wyłoni nagrodzone i wyróżnione działania.
2. Kryteria oceny projektów:
1) innowacyjność praktyk, narzędzi i form przekazu;
2) uwzględnienie potrzeb społeczności lokalnej i jej włączenie w realizację projektu;
3) włączenie w realizację projektu różnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062);
4) uniwersalność projektu, tj. możliwość adaptacji projektu w innych warunkach miejscowych i społecznych;
5) staranność przygotowania aplikacji konkursowej (w tym poprawność językowa).

§ 7.

Komisja


1. W celu rozstrzygnięcia konkursu powołuje się Komisję, w składzie do 6 osób.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) praktycy kultury z doświadczeniem w pracy ze społecznościami lokalnymi zapraszani przez Mazowiecki Instytut Kultury w porozumieniu z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
2) przedstawiciele Mazowieckiego Instytutu Kultury;
3) przedstawiciele Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 3. Skład osobowy Komisji dla poszczególnych edycji konkursu określa Zarząd Województwa Mazowieckiego, w drodze uchwały.
4. Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) dokonanie oceny merytorycznej zgłoszonych projektów;
2) przyznanie punktów w sposób, o którym mowa § 6 ust. 1 pkt 2;
3) dokonanie wyboru laureatów konkursu oraz podziału nagród.
5. Obsługę Komisji zapewnia Mazowiecki Instytut Kultury.
6. Komisja obraduje na posiedzeniach.
7. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, wybrany spośród członków Komisji lub osoba przez niego wyznaczona.
8. Komisja może obradować z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
9. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) datę i miejsce lub tryb posiedzenia;
2) podjęte przez Komisję decyzje;
3) listę laureatów;
4) listę obecności członków Komisji;
5) podpis prowadzącego obrady.
10. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez Mazowiecki Instytut Kultury spośród jego pracowników.

§ 8.

Nagrody i ogłoszenie wyników konkursu


1. Komisja przyzna łącznie do 10 nagród w 4 kategoriach. Autorzy lub zespoły współautorów nagrodzonych projektów otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne.
2. Organizatorzy przewidują możliwość przyznania wyróżnień. Autorzy lub zespoły współautorów wyróżnionych projektów otrzymają dyplomy.
3. Pula nagród w konkursie wynosi 90.000,00 zł. Wysokość indywidualnej nagrody pieniężnej dla autora nagrodzonego projektu wynosi 6.000,00 zł brutto. Wysokość nagrody pieniężnej dla zespołu współautorów nagrodzonego projektu wynosi 9.000,00 zł brutto.
4. W przypadku posiadania wolnych środków w puli nagród, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, przyznania wyróżnionym w konkursie autorom lub zespołom współautorów nagród pieniężnych w wysokości do 1.000,00 zł brutto za projekt. 5. W przypadku przyznania nagrody pieniężnej zespołowi współautorów, nagroda zostanie podzielona pomiędzy współautorów w równych częściach, chyba że nagrodzeni współautorzy we wspólnym oświadczeniu wskażą inny sposób podziału nagrody.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niewyłonienia laureatów w danej kategorii konkursowej. Decyzje o niewyłonieniu laureatów w danej kategorii konkursowej podejmuje Komisja bezwzględną większością głosów.
7. Nagroda zostanie pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Ogłoszenie wyników konkursu następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.mazovia.pl oraz na stronie www.mazowieckieobserwatorium.pl po przeprowadzeniu konkursu.
9. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy lub współautorzy projektów zostaną powiadomieni o terminie i sposobie przekazania nagród telefonicznie lub mailowo.

§ 9.

Licencja


1. Przez nadesłanie zgłoszenia projektu autor bądź współautor projektu udziela Organizatorom niewyłącznej, bezpłatnej licencji na korzystanie z projektu w celu przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.
2. Autor bądź współautor nagrodzonego projektu (laureat) udziela nieodpłatnie na rzecz Organizatorów niewyłącznej licencji na korzystanie z projektu w celu publikacji projektu na stronach internetowych oraz w materiałach drukowanych i elektronicznych na polach eksploatacji obejmujących:
1) wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową;
2) wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym sieci Internet;
3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa;
4) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Autor bądź współautor nagrodzonego projektu wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatorów lub upoważniony przez nich podmiot opracowania projektów na potrzeby, o których mowa w ust. 2, w tym dokonania skrótów, przemontowań, modyfikowania całości lub pojedynczych fragmentów, ich korekty oraz łączenia z innymi utworami.
4. Licencja upoważnia Organizatorów do eksploatacji projektu bez ograniczeń terytorialnych przez czas nieokreślony, bez ograniczeń ilościowych. Autor bądź współautor nagrodzonego projektu zobowiązuje się nie wypowiadać udzielonej licencji, chyba że Organizatorzy naruszą w sposób istotny warunki licencji i nie zaprzestaną naruszeń mimo wyznaczenia im w tym celu odpowiedniego terminu.
5. Autor bądź współautor nagrodzonego projektu zobowiązuje się nie rozporządzać prawami autorskimi do utworów w sposób, który mógłby spowodować utratę lub ograniczenie udzielonej Organizatorom licencji.
6. Organizatorzy mogą udzielać dalszej licencji w granicach uzyskanej licencji.

§ 10.

Ochrona danych osobowych


1. Administratorami danych osobowych są wspólnie:
1) Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp; 2) Mazowiecki Instytut Kultury, dane kontaktowe to: ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa, tel. (22) 586-42-00, e-mail: mik@mik.waw.pl
2. Administratorzy wyznaczyli inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres wskazany w ust. 1 pkt 1 lub e-mail: iod@mazovia.pl oraz wspólny punkt kontaktowy: urząd_marszalkowski@mazovia.pl .
3. Dane osobowe uczestników konkursu: 1) będą przetwarzane w związku z dążeniem do zawarcia i realizacji umowy, za którą uważa się Regulamin konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1 ) , w celu przeprowadzenia konkursu, przygotowania i wydania publikacji pokonkursowej oraz przyznania i wypłacenia nagród w konkursie w celach podatkowych – jeżeli występują obowiązki podatkowe wynikające z art. 30 i art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1128, z późn. zm.2 ), w zakresie jaki dotyczy wykonania obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy od nagród przekazanych zwycięzcom; 2) mogą być upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku, miejsca pracy oraz treści zgłoszonego projektu konkursowego, np. na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl; na stronie www.mazowieckieobserwatorium.pl; w publikacji pokonkursowej; 3) mogą zostać udostępnione lub powierzone podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowieckiego Instytutu Kultury; 1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz w Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35. 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, 1243, 1551, 1574, 1834, 1981, 2071, 2105, 2133, 2232, 2269, 2270, 2328, 2376, 2427, 2430 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1, 24, 64, 138, 501 i 558.
4) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164); 5) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
4. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).
5. Uczestnikom konkursu przysługuje dodatkowo prawo do przenoszenia danych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorom przeprowadzenia konkursu. Niepodanie danych uniemożliwi dokonanie weryfikacji formalnej i merytorycznej zgłoszenia, które zostanie złożone w ramach konkursu i tym samym uniemożliwi dalszy udział w konkursie.

§ 11.

Postanowienia końcowe


1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.mazowieckieobserwatorium.pl
2. Szczegółowy terminarz konkursu, tj. termin wypełniania formularzy zgłoszeniowych online, rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników, zostanie określony w ogłoszeniu konkursowym opublikowanym na stronie internetowej www.mazovia.pl oraz na stronie www.mazowieckieobserwatorium.pl
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach; zmiany regulaminu zostaną opublikowane na stronie www.mazowieckieobserwatorium.pl
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje wspólnie podejmują Organizatorzy.

Załączniki:

regulamin-impuls-kultury-2022.pdf - pobrań: 225, rozmiar: 454,64 KB
uchwala-scalone-1.pdf - pobrań: 37, rozmiar: 371,97 KB