KONKURS: INNOWACYJNY MENEDŻER KULTURY

regulamin

REGULAMIN NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W KONKURSIE „INNOWACYJNY MENEDŻER KULTURY” 2021

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Innowacyjny Menedżer Kultury” jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą w Warszawie (00-139), przy ul. Elektoralnej 12, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12, posiadający nr NIP 525-000-59-00 i REGON 146115201 (dalej „Instytut”).
 2. Nagroda przyznawana jest przez Marszałka Województwa Mazowieckiego za innowacyjne rozwiązania zarządcze w kulturze (dalej „Nagroda”).
 3. Nagroda przyznawana jest corocznie menedżerom instytucji kultury działającym na terenie województwa mazowieckiego.
 4. Ogłoszenie każdej kolejnej edycji konkursu oraz jego szczegółowe warunki, terminy naboru zgłoszeń, ilość i wysokość nagród ustalane będą przez Instytut w uzgodnieniu z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 5. Celem nagrody jest upowszechnianie wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach zarządczych w kulturze i promowanie ich autorów.

 

 • 2

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs prowadzony jest w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 2. Zgłoszenia do Nagrody Marszałka przyjmowane są do 15 września 2021 roku.
 3. Kandydaci zgłaszają swój udział osobiście.
 4. Zgłoszenia dokonuje się w formie elektronicznej przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursu: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/imk.html
 5. Formularz zgłoszeniowy Nagrody zawiera: dane osobowe kandydata, krótką historię instytucji, rolę Kandydata oraz szczegółowe uzasadnienie wniosku z charakterystyką innowacyjności i procesu zmian.
 6. Załącznikiem do formularza może być:
 • prezentacja multimedialna prezentująca danego kandydata i charakterystykę innowacyjności, składająca się z nie więcej niż 20 slajdów i zapisana w formacie .ppt, .pptx, .pps.
 • rekomendacje
 1. Zgłoszenia niekompletne bądź nadesłane po terminie nie będą uwzględnione w konkursie.
 2. Imiona i nazwiska kandydatów zostaną opublikowane na stronie konkursu: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/imk.html

 

 • 3

Kryteria oceny

 1. Ocena zgłoszeń odbywa się na podstawie następujących kryteriów:
 • Sprawczość i odpowiedzialność pełnionej funkcji (0-3 pkt);
 • Zastosowanie unikatowych w skali regionu, województwa, kraju lub świata rozwiązań lub metod zarządczych (0-5 pkt);
 • Adekwatność zastosowanych rozwiązań do potrzeb i możliwości instytucji, jej zespołu, społeczności lokalnej, środowiska (0-5 pkt);
 • Waga i znaczenie wprowadzonej zmiany dla instytucji, zespołu instytucji, społeczności lokalnej, środowiska (0-5 pkt).
 1. Laureaci Konkursu, tj. osoby, które zajęły I, II i III miejsce, otrzymają dyplom oraz nagrodę pieniężną.
 2. Zwycięzca Konkursu, tj. osoba, która zajęła I miejsce, otrzymuje dodatkowo statuetkę.
 3. Przewiduje się przyznanie trzech nagród pieniężnych w wysokości: za zajęcie I miejsca 10 tys. zł, - za zajęcie II miejsca - 5 tys. zł i za zajęcie III miejsca - 3 tys. zł.
 4. W 2021 r. ogólna kwota środków finansowych przeznaczona na finansowanie nagród w konkursie wynosi 18 tys. zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy).
 5. Wypłacane nagrody zostaną pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy, o ile taki obowiązek wystąpi zgodnie z przepisami prawa.
 6. Laureaci konkursu zobowiązują się do współpracy z Instytutem w celu realizacji materiałów służących upowszechnianiu i prezentowaniu nagrodzonych innowacyjnych rozwiązań.

 

 • 4

Kapituła konkursowa

 1. Oceny zgłoszeń dokonuje Kapituła Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu.
 2. W skład Kapituły, liczącej pięć osób, wchodzą eksperci z zakresu zarządzania kulturą i animacji kultury, przedstawiciel Instytutu oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 3. Członkowie Kapituły, na pierwszym posiedzeniu, wybierają Przewodniczącego Kapituły, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 4. Zgłoszenia konkursowe zostaną ocenione w dwóch etapach:

1) w pierwszym etapie wnioski zostaną poddane ocenie formalnej przez pracowników Instytutu;

2) w drugim etapie konkursu Członkowie Kapituły Konkursowej po zapoznaniu się ze zgłoszeniami  spełniającymi  warunki  formalne  ocenią  każdą  z  aplikacji  według kryteriów podanych w § 3, przyznając punkty od 0-3 pkt za kryterium, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 oraz 0-5 punktów za kryteria, o których mowa w pkt 1 ppkt 2-4.

 1. Nagrodzeni zostaną trzej Kandydaci, którzy otrzymają kolejno najwyższą liczbę punktów.
 2. W przypadku jednakowej liczby punktów decydujący głos należy do Przewodniczącego.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas posiedzenia Kapituły konkursowej.
 4. Rozstrzygnięcia Kapituły konkursu są ostateczne.
 5. Wyniki konkursu są publikowane na stronie konkursu: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/imk.html

 

 • 5

Inne

 1. Z chwilą przesłania Formularza Zgłoszeniowego Uczestnik udziela Instytutowi nieograniczonego czasowo i terytorialnie niewyłącznego zezwolenia (dalej: „Zezwolenie”) na korzystanie i rozporządzanie wszystkimi załączonymi do Formularza Zgłoszeniowego materiałami, w tym prezentacjami, opisami, filmami, zdjęciami oraz wizerunkami Uczestnika (dalej: „Materiały”) na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:
 • we wszelkich działaniach związanych z Konkursem, w tym w celu prezentacji i wyboru Uczestników, w celach informacyjnych i promocyjnych;
 • w celach archiwalnych i edukacyjnych, obejmujących m.in. prezentację w ramach prelekcji i wystaw oraz prezentowanie w salach ekspozycyjnych, udostępnianie w publikacjach i archiwach, wraz z prawem do korzystania z dowolnych fragmentów Materiałów i dokonywania w nich zmian wynikających z opracowania redakcyjnego lub niezbędnych z punktu widzenia celów informacyjnych i promocyjnych Konkursu, w szczególności do ich przerywania i komponowania, a także zestawiania z innymi materiałami;
 1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych, informacji i Materiałów podawanych w ramach Formularza Zgłoszeniowego przez Instytut w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym na opracowywanie oraz porównywanie informacji i jednocześnie oświadcza, że ich wykorzystanie przez Instytut w tym zakresie nie naruszy prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani jakichkolwiek praw, dóbr osób trzecich, czy też chronionej tajemnicy.
 2. Uczestnik Konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią i zgodę na jego warunki.
 3. W uzasadnionych wypadkach, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Instytut w uzgodnieniu z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez jego rozstrzygnięcia.

 

 

 • 6

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych  osobowych  jest  Mazowiecki  Instytut  Kultury  z  siedzibą  pod adresem:  00-139  Warszawa,  ul.  Elektoralna  12,  wpisany  do  rejestru  instytucji  kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres siedziby  administratora  lub  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@mik.waw.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celu promocji działalności Organizatora  oraz  organizacji  i  promowania  w  mediach społecznościowych na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest wymogiem umownym i uczestnik nie jest zobowiązany do ich podania; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
 5. Odbiorcami danych osobowych:
 • w zakresie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko oraz aktywność uczestnika z zakresu kultury - nieograniczony krąg odbiorców (dane te zostaną podane do publicznej wiadomości);
 • w zakresie  pozostałych  danych  osobowych - operatorzy  pocztowi,  banki,  podmiot świadczący dla administratora usługi informatyczne i usługi prawne.
 1. Dane osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego,  tj.  poza  obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z przeprowadzeniem konkursu i wypłatą nagród, a także do upływu okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez  administratora  oraz  upływu  okresu  przechowywania  dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
 5. Przysługuje Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Załączniki:

regulaminimk.pdf - pobrań: 1310, rozmiar: 132,01 KB