KONKURS: INNOWACYJNY MENEDŻER KULTURY

regulamin

REGULAMIN NAGRODY MARSZAŁKA  WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W KONKURSIE „INNOWACYJNY MENEDŻER KULTURY” 2020

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Innowacyjny Menedżer Kultury” jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą w Warszawie (00-139), przy ul. Elektoralnej 12, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12, posiadający nr NIP 525-000-59-00 i REGON 146115201 (dalej „Instytut”).
 1. Nagroda przyznawana jest przez Marszałka Województwa Mazowieckiego za innowacyjne rozwiązania zarządcze w kulturze realizowane lub wdrożone do 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody (dalej „Nagroda”).
 2. Nagroda przyznawana jest corocznie menedżerom instytucji kultury i organizacjom pozarządowym działającym na terenie województwa mazowieckiego.
 3. Ogłoszenie każdej kolejnej edycji konkursu oraz jego szczegółowe warunki, terminy naboru zgłoszeń, ilość i wysokość nagród ustalane będą przez Instytut w uzgodnieniu z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 4. Celem nagrody jest upowszechnianie wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach zarządczych w kulturze i promowanie ich autorów.

 

 • 2

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs prowadzony jest w okresie od 11 maja 2020 r.  do 31 grudnia 2020 r.
 2. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do 15 czerwca 2020 roku.
 3. Własnych kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne działające na terenie województwa mazowieckiego oraz 20-osobowe grupy mieszkańców miejscowości, w której działa kandydat. Kandydaci mogą również zgłaszać swój udział osobiście.
 4. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się w formie elektronicznej przesyłając wypełniony komputerowo i podpisany formularz zgłoszeniowy indywidualny lub formularz zgłoszeniowy dla mieszkańców na adres: imk@mik.waw.pl
 5. Formularz zgłoszeniowy zawiera: dane osobowe kandydata, notę biograficzną, informację o reprezentowanej instytucji/organizacji oraz szczegółowe uzasadnienie wniosku z udokumentowaną charakterystyką maksymalnie 2 rozwiązań organizacyjnych/edukacyjnych/animacyjnych/inwestycyjnych/promocyjnych/badawczych zrealizowanych lub wdrożonych do 31 grudnia 2019 roku.
 6. Załącznikiem do formularza może być:
 1. prezentacja multimedialna prezentująca danego kandydata i wybrane innowacyjne rozwiązanie, składająca się z nie więcej niż 20 slajdów i zapisana w formacie .ppt, .pptx, .pps.
 1. Wzory formularzy zgłoszeniowych: indywidualnego i dla mieszkańców stanowią załączniki do Regulaminu.
 2. Zgłoszenia niekompletne bądź nadesłane po terminie nie będą uwzględnione w konkursie.
 3. Imiona i nazwiska kandydatów zostaną opublikowane na stronie konkursu: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/imk.html

 

 • 3

Kryteria oceny

 1. Ocena zgłoszeń odbywa się, w szczególności w oparciu o następujące kryteria:
 • Zastosowanie unikalnych w skali regionu, województwa, kraju lub świata rozwiązań lub metod zarządczych, organizacyjnych, animacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych lub badawczych;
 • Wyznaczanie nowych trendów;
 • Skuteczne pozyskiwanie zasobów;
 • Korzystanie z doświadczeń i rozwiązań innych branż i replikowanie ich lub ich elementów we własnych organizacjach/projektach/przedsięwzięciach;
 • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i zarządczych wspierających zespół;
 • Eksperymentowanie, badanie i budowanie publiczności;
 • Stosowanie niekonwencjonalnych metod działalności kulturalnej dostosowanych do potrzeb i możliwości lokalnej społeczności;
 • Korzystanie z lokalnych zasobów i wspieranie sieci współpracy.
 1. Laureaci Konkursu otrzymają dyplom oraz nagrodę pieniężną.
 2. Zwycięzca Konkursu otrzymuje dodatkowo statuetkę.
 3. Przewiduje się przyznanie trzech nagród pieniężnych, o wysokości: 5 tys. zł, 1,5 tys. zł  i 1 tys. zł. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania niektórych nagród.
 4. W 2020 roku ogólna kwota środków finansowych przeznaczona na finansowanie nagród w konkursie wynosi 7,5 tys. zł (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset).
 5. Wypłacane nagrody zostaną pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy, o ile taki obowiązek wystąpi zgodnie z przepisami prawa.
 6. Wręczenie Nagrody odbywa się podczas gali w IV kwartale danego roku.
 7. Nagrodę wręcza Marszałek Województwa Mazowieckiego lub osoba przez niego upoważniona.
 8. Laureaci konkursu zobowiązują się do współpracy z Instytutem w celu realizacji filmu upowszechniającego prezentującego nagrodzone innowacyjne rozwiązania.

 

 • 4

Kapituła konkursowa

 1. Oceny zgłoszeń dokonuje Kapituła Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu.
 2. W skład Kapituły, liczącej pięć osób, wchodzą eksperci z zakresu zarządzania kulturą i animacji kultury, przedstawiciel Instytutu oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Członkowie Kapituły, na pierwszym posiedzeniu, wybierają Przewodniczącego Kapituły, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 2. Kapituła Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 3. W przypadku jednakowej liczby głosów za i przeciw decydujący głos należy do Przewodniczącego.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas posiedzenia Kapituły konkursowej.
 1. Rozstrzygnięcia Kapituły konkursu są ostateczne.
 2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie konkursu: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/imk.html

 

 • 5

Inne

 1. Z chwilą przesłania Formularza Zgłoszeniowego Uczestnik udziela Instytutowi nieograniczonego czasowo i terytorialnie niewyłącznego zezwolenia (dalej: „Zezwolenie”) na korzystanie i rozporządzanie wszystkimi załączonymi do Formularza Zgłoszeniowego materiałami, w tym prezentacjami, opisami, filmami, zdjęciami oraz wizerunkami Uczestnika (dalej: „Materiały”) na wszelkich polach eksploatacji we wszelkich działaniach związanych z Konkursem, w tym w celu prezentacji i wyboru Uczestników, w celach informacyjnych i promocyjnych oraz w celach archiwalnych i edukacyjnych - na polach eksploatacji obejmujących:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową;
 • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym in. prezentację w ramach prelekcji i wystaw oraz prezentowanie w salach ekspozycyjnych, udostępnianie w publikacjach i archiwach,

- wraz z prawem do korzystania z dowolnych fragmentów Materiałów i dokonywania w nich zmian wynikających z opracowania redakcyjnego lub niezbędnych z punktu widzenia celów informacyjnych, promocyjnych, archiwalnych i edukacyjnych, w szczególności do ich przerywania i komponowania, a także zestawiania z innymi materiałami;

 1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych, informacji i Materiałów podawanych w ramach Formularza Zgłoszeniowego przez Instytut w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym na opracowywanie oraz porównywanie informacji i jednocześnie oświadcza, że ich wykorzystanie przez Instytut w tym zakresie nie naruszy prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani jakichkolwiek praw, dóbr osób trzecich, czy też chronionej tajemnicy.
 2. Uczestnik Konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią i zgodę na jego warunki.
 3. W uzasadnionych wypadkach, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Instytut w uzgodnieniu z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez jego rozstrzygnięcia.

 

 

Załączniki:

regulaminimkfinal.pdf - pobrań: 900, rozmiar: 221,85 KB