KONKURS: INNOWACYJNY MENEDŻER KULTURY

regulamin

REGULAMIN NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W KONKURSIE „INNOWACYJNY MENEDŻER KULTURY”

 • 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Innowacyjny Menedżer Kultury” jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą w Warszawie (00-139), przy ul. Elektoralnej 12, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12, posiadający nr NIP 525-000-59-00 i REGON 146115201 (dalej „Instytut”).

2. Nagroda przyznawana jest przez Marszałka Województwa Mazowieckiego za innowacyjne rozwiązania zarządcze w kulturze realizowane/wdrożone do 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody (dalej „Nagroda”).

3. Nagroda przyznawana jest corocznie menedżerom instytucji kultury i organizacji pozarządowych działającym na terenie województwa mazowieckiego.

4. Ogłoszenie każdej kolejnej edycji konkursu oraz jego szczegółowe warunki, terminy naboru zgłoszeń, ilość i wysokość nagród ustalane będą przez Instytut w uzgodnieniu z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

5. Celem nagrody jest upowszechnianie wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach zarządczych w kulturze i promowanie ich autorów.

 

 • 2

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs prowadzony jest w okresie od 11 sierpnia 2017 r.  do 31 grudnia 2017 r.

2. Zgłoszenia do Nagrody Marszałka przyjmowane są do 6 października 2017 roku do godziny 12:00.

3. Własnych kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury i organizacje pozarządowe działające na terenie województwa mazowieckiego. Kandydaci mogą również zgłaszać swój udział osobiście.

4. Zgłoszeń kandydatów dokonuje się w formie elektronicznej przesyłając skan wypełnionego komputerowo i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres: imk@mik.waw.pl

5. Formularz zgłoszeniowy Nagrody zawiera: dane osobowe kandydata, notę biograficzną, informację o reprezentowanej instytucji/organizacji oraz szczegółowe uzasadnienie wniosku z udokumentowaną charakterystyką maksymalnie 2 projektów edukacyjnych/animacyjnych/organizacyjnych/inwestycyjnych/promocyjnych/badawczych zrealizowanych/wdrożonych do 31 grudnia 2016 roku. Załącznikiem do formularza jest prezentacja multimedialna prezentująca danego kandydata i wybrane maksymalnie 2 innowacyjne projekty, składająca się z nie więcej niż 20 slajdów i zapisana w formacie .ppt, .pptx, .pps. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do Regulaminu.

6. Prezentację należy przesłać za pośrednictwem bezpłatnego serwera www.wetransfer.com, a link do pobrania prezentacji przez Instytut musi zostać umieszczony w formularzu zgłoszeniowym w sposób umożliwiający zapoznanie się z prezentacją osobie dysponującej tym linkiem.

7. Zgłoszenia niekompletne bądź nadesłane po terminie nie będą uwzględnione w konkursie.

 

 • 3

Kryteria oceny

1. Ocena zgłoszeń odbywa się, w szczególności w oparciu o następujące kryteria:

 1. Zastosowanie unikalnych w skali regionu, województwa, kraju lub świata rozwiązań lub metod zarządczych, organizacyjnych, animacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych lub badawczych;
 2. Wyznaczanie nowych trendów;
 3. Skuteczne pozyskiwanie zasobów;
 4. Korzystanie z doświadczeń i rozwiązań innych branż i replikowanie ich lub ich elementów we własnych organizacjach/projektach/przedsięwzięciach;
 5. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i zarządczych wspierających zespół;
 6. Eksperymentowanie, badanie i budowanie publiczności;
 7. Stosowanie niekonwencjonalnych metod działalności kulturalnej dostosowanych do potrzeb i możliwości lokalnej społeczności;
 8. Korzystanie z lokalnych zasobów i wspieranie sieci współpracy;

2. Laureaci Konkursu otrzymają dyplom oraz nagrodę pieniężną.

3. Przewiduje się przyznanie nie więcej niż trzech nagród pieniężnych, o wysokości których decyduje Kapituła konkursowa.

4. W 2017 roku ogólna kwota środków finansowych przeznaczona na finansowanie nagród w konkursie wynosi 7,5 tys. zł (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset).

5. Wypłacane nagrody zostaną pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy, o ile taki obowiązek wystąpi zgodnie z przepisami prawa.

6. Wręczenie Nagrody odbywa się podczas gali w IV kwartale danego roku.

7. Nagrodę wręcza Marszałek Województwa Mazowieckiego lub osoba przez niego upoważniona.

 

 • 4

Kapituła konkursowa

1. Oceny zgłoszeń dokonuje Kapituła Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu.

2. W skład Kapituły, liczącej pięć osób, wchodzą eksperci z zakresu zarządzania kulturą i animacji kultury, przedstawiciel Instytutu oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

3. Członkowie Kapituły, na pierwszym posiedzeniu, wybierają Przewodniczącego Kapituły, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

4. Kapituła Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

5. W przypadku jednakowej liczby głosów za i przeciw decydujący głos należy do Przewodniczącego.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas posiedzenia Kapituły konkursowej.

7. Rozstrzygnięcia Kapituły konkursu są ostateczne.

8. Wyniki konkursu są publikowane na stronie konkursu: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/imk.html

 

 • 5

Inne

1. Z chwilą przesłania Formularza Zgłoszeniowego Uczestnik udziela Instytutowi nieograniczonego czasowo i terytorialnie niewyłącznego zezwolenia (dalej: „Zezwolenie”) na korzystanie i rozporządzanie wszystkimi załączonymi do Formularza Zgłoszeniowego materiałami, w tym prezentacjami, opisami, filmami, zdjęciami oraz wizerunkami Uczestnika (dalej: „Materiały”) na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:

 1. we wszelkich działaniach związanych z Konkursem, w tym w celu prezentacji i wyboru Uczestników, w celach informacyjnych i promocyjnych;
 2. w celach archiwalnych i edukacyjnych, obejmujących m.in. prezentację w ramach prelekcji i wystaw oraz prezentowanie w salach ekspozycyjnych, udostępnianie w publikacjach i archiwach, wraz z prawem do korzystania z dowolnych fragmentów Materiałów i dokonywania w nich zmian wynikających z opracowania redakcyjnego lub niezbędnych z punktu widzenia celów informacyjnych i promocyjnych Konkursu, w szczególności do ich przerywania i komponowania, a także zestawiania z innymi materiałami;

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych, informacji i Materiałów podawanych w ramach Formularza Zgłoszeniowego przez Instytut w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym na opracowywanie oraz porównywanie informacji i jednocześnie oświadcza, że ich wykorzystanie przez Instytut w tym zakresie nie naruszy prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani jakichkolwiek praw, dóbr osób trzecich, czy też chronionej tajemnicy.

3. Uczestnik Konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią i zgodę na jego warunki.

4. W uzasadnionych wypadkach, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Instytut w uzgodnieniu z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez jego rozstrzygnięcia.

Załączniki:

regulamin.pdf - pobrań: 74, rozmiar: 143.12 KB