A- A A+
vimeo facebook
Poszukujemy zespołu badawczego! Badanie preferencji i potrzeb kulturalnych osób niewidomych i słabowidzących
Poszukujemy zespołu badawczego! Badanie preferencji i potrzeb kulturalnych osób niewidomych i słabowidzących
Poszukujemy podmiotu, który wykona badanie preferencji i potrzeb kulturalnych osób niewidomych i słabowidzących w Warszawie

Opis przedmiotu zamówienia
Mazowiecki Instytut Kultury poszukuje podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi badanie preferencji i potrzeb kulturalnych osób niewidomych i słabowidzących oraz przygotuje raport z przeprowadzonych badań zawierający rekomendacje pomocne w tworzeniu, planowaniu i efektywnej promocji oferty kulturalnej dla osób niewidomych i słabowidzących w Mazowieckim Instytucie Kultury. W przedmiot zamówienia wchodzi również publiczna prezentacja wyników badania w grudniu 2017 r.
Zamówienie nie obejmuje korekty i redakcji treści raportu oraz jego składu i oprawy graficznej.
Maksymalna kwota przeznaczona na realizację oferty do 14.000 zł brutto.

Wymagania:
Podmiot odpowiedzialny za wykonanie zlecenia musi posiadać:
1. udokumentowane doświadczenie w przeprowadzonych badaniach kultury, w tym badania potrzeb kulturalnych – oferent wykaże ilość przeprowadzonych badań w ostatnich 3 latach (maks. ilość punktów to 10 )
2. doświadczenie w doborze odpowiednich narzędzi badawczych zgodnych z potrzebami i możliwościami finansowymi zamawiającego (maks. ilość punktów to 10)
3. znajomość specyfiki działania instytucji kultury – oferent wykaże liczbę instytucji kultury, dla których przeprowadzał badanie w ostatnich 3 latach (maks. ilość punktów to 10)

Maksymalna liczba punktów, jaka może być przyznana ofercie to 30.

Forma, termin oraz miejsce złożenia oferty:
- zainteresowane podmioty prosimy o zgłoszenia drogą e-mailową na adres: n.roicka@mik.waw.pl oraz w formie papierowej w sekretariacie MIK, pokój nr 14. Zainteresowanym podmiotom prześlemy opis projektu.
- oferta powinna zawierać: kosztorys, dokumentację ww. doświadczeń podmiotu oraz dossier zespołu, opis i harmonogram proponowanych działań/badań oraz narzędzi badawczych.
- termin składania ofert upływa w dniu 29.05.2017 r. o godzinie 16:00;
- forma rozliczenia: faktura VAT lub umowa zlecenie
- planowany czas realizacji: 19 czerwca – 30 października 2017;
- w ofercie prosimy o podanie ceny brutto;


Dodatkowe informacje:
1. Niniejsze rozeznanie rynku dotyczące oferty współpracy nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z oferentami.
3. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem o prawdziwości zawartych w niej informacji.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na jego każdym etapie bez podania przyczyny.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.


   

  • Brak komentarzy